نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

2 استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

به منظور تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه گونه
(Artemisia sieberi) در مراتع استپی دهنو بردسیر استان کرمان باجرا درآمد. برای رسیدن به این هدف در سایت یک هکتاری محصور شده به همین منظور آزمایش انجام شد، تیمارهای مورد نظر در این تحقیق شامل چهار شدت برداشت: 25، 50 و 75 درصد برداشت به روش تقلید چرا (Simulation) و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه مشابه و متوسط از گونه مورد نظر بعنوان تکرار انتخاب شدند و متغیرهای وابسته طی سه سال دوره آزمایش از سال 1387 تا 1389 روی این گونه اندازه گیری شد و در فرمهای مخصوص ثبت شدند. نتایج بدست آمده در قالب طرح آماری کرت های خرد شده در زمان در سه سال 1387 تا 1389 در نرم افزار SASمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج برداشت علوفه در طی انجام آزمایش نشان داد که کمترین میزان تولید در سال 87 در شدت برداشت 25 درصد و بیشترین میزان آن در سال 88 در تیمار شاهد بوده است. با توجه به منبع تغییرات در عرصه مرتعی (چرای دام به عنوان عامل اصلی مدیریتی و شرایط آب¬و¬هوایی سالانه) و با عنایت به اینکه خاک منطقه نیز از پایداری نسبتا خوبی برخوردار است، می-توان بیان کرد که چرای دام تا کمتر از 50 درصد از وزن رویش سالانه حتی در سال¬های خشکسالی هم ضامن بقای گونه Artemisia sieberi در منطقه دهنو بردسیر خواهد بود و سلامتی و شادابی این گونه را به خطر نمی اندازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the most appropriate level of utilization authorized of Artemisia sieberi in steppic site )Case study: dehno- bardsir, Kerman province(

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sharifi Yazdi 1
  • Farhang Ghasriani 2
  • Mina Bayat 3

1 Research Instructor Of Agriculture and Natural Resources Research Center of Kerman Province., Iran

2 Professor of Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran Iran

3 M.Sc. Student in Rangeland Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present research was done in steppic rangelands of Dehno, Kerman province to study the
effects of different harvesting intensities of Artemisia sieberi applying simulation method. The
experiment was conducted using split plots in a completely randomized experimental design
of ten replications to find the best grazing intensity. Treatments are including no harvest (as a
control), 25, 50 and 75% harvest. In each treatment, 10 similar and average plant species were
selected as replications. All dependent variables were evaluated during the study and results
were analyzed in SAS software. Results showed Minimum and maximum forage production
was obtained at 25% harvest in 2008 and no harvest treatment in 2009, respectively. Regarding
to the obtained results and soil condition, the 50% harvesting intensity is recommended in
Dehno site to maintain the vigority of Artemisia sieberi that is not dangerous for its survival,
healthiness and vigority even in drought conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia sieberi
  • dehno- bardsir pastures
  • harvesting intensity
  • simulation