نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکدة مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی کویرشناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این مطالعه تهیة نقشة خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش‏های کریجینگ و میانگین متحرک وزن‌دار است. نمونه‌برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه‌های ارتفاع، جهت، شیب، و زمین‌شناسی، نقشة واحدهای نمونه‌برداری تهیه شد. در هر واحد، نمونه‏برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت از عمق 20-0 سانتی‏متر نمونة خاک برداشت شد. برای تهیة نقشه‏های رس، شن، آهک، هدایت الکتریکی، و رطوبت قابل دسترس در نقاط نمونه‏برداری‌نشده از روش کریجینگ و میانگین متحرک وزن‌دار در محیط GS+ و GIS استفاده شد. ارزیابی مقادیر برآوردشده و واقعی با استفاده از روش تقاطعی نشان داد که روش کریجینگ در همة متغیرها، به‌جز درصد رس، دارای خطا و انحراف کمتر است و دقت بالاتر.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparing the spatial distribution of soil factors by interpolation methods in east rangeland of Semnan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zare Chahouki 1
  • Lyla Khalsi Ahvazi 2
  • Hossein Azarnivand 3
  • Asghar Zare Chahouki 4

1 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 PhD Student, Faculty of Natural Resources, University of Gorgan, Karaj, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4 PhD Student, Faculty of Natural Resources, University of Yazd, Karaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study preparation of the predicted soil maps by using kriging and Inverse Distance Weighting methods in east rangeland of Semnan. Sampling was done within each unit of sampling parallel transects and 1 vertical transect with 750m length. Soil samples were taken from 0-20 cm in starting and ending points of each transect. There were used kriging and Inverse Distance Weighting methods by Gs+ and GIS software to predict clay, sand, lime, EC and available moisture factors. For comparing these methods, cross validation were used by statistical parameters of MAE and MBE. Results showed that kriging method is better than Inverse Distance Weighting method in all factors except clay factor. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance weighting method
  • east rangeland of Semnan
  • field control showed
  • Gs+
  • Kriging