بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات خاک مراتع شرق سمنان با استفاده از روش‌های آمار مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکدة مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی کویرشناسی، دانشگاه یزد

چکیده

هدف از این مطالعه تهیة نقشة خصوصیات خاک در مراتع شرق سمنان با استفاده از روش آمار مکانی با بررسی روش‏های کریجینگ و میانگین متحرک وزن‌دار است. نمونه‌برداری با روش تصادفی- سیستماتیک از طریق پلات‌گذاری در امتداد ترانسکت انجام شد. بعد از تلفیق نقشه‌های ارتفاع، جهت، شیب، و زمین‌شناسی، نقشة واحدهای نمونه‌برداری تهیه شد. در هر واحد، نمونه‏برداری در طول سه ترانسکت 750 متری انجام شد. در ابتدا و انتهای هر ترانسکت از عمق 20-0 سانتی‏متر نمونة خاک برداشت شد. برای تهیة نقشه‏های رس، شن، آهک، هدایت الکتریکی، و رطوبت قابل دسترس در نقاط نمونه‏برداری‌نشده از روش کریجینگ و میانگین متحرک وزن‌دار در محیط GS+ و GIS استفاده شد. ارزیابی مقادیر برآوردشده و واقعی با استفاده از روش تقاطعی نشان داد که روش کریجینگ در همة متغیرها، به‌جز درصد رس، دارای خطا و انحراف کمتر است و دقت بالاتر.

کلیدواژه‌ها