نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان

4 محقق مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

5 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

در این پژوهش تأثیر مکان‌ها، ماه‌ها، و سال‌های مختلف بر ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus برای گوسفند در مراتع نمونة منطقة نیمه‌استپی ایران بررسی شد. در این مطالعه ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus در دو سال‌ 1387 و 1388‌ و چهار ماه در سه سایت‌ـ چشمة انجیر (فارس)، بادامستان (زنجان)، و فیروزکوه (تهران)‌ـ پژوهش شد. به منظور تعیین ارزش رجحانی گونه از دو روش استفاده شد: شاخص رجحان؛ روش زمان‌سنجی. برای مقایسة ارزش رجحانی گونه در سایت‌‌ها و زمان‌های مختلف از طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی استفاده شد و به منظور مقایسة دو روش از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج روش شاخص رجحان نشان داد بین سایت‌های مورد مطالعه در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت، ولی بین ماه‌های مختلف و همچنین اثر متقابل مکان در ماه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج حاصل از کاربرد روش زمان‌سنجی، بین هیچ یک از فاکتور‌‌ها، به لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. مقایسة دو روش از طریق آزمون T مستقل نشان داد که دو روش با یکدیگر در سطح یک درصد اختلاف داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capability two timing and preference index methods to determine palatability

نویسندگان [English]

  • Mohhamad Fayaz 1
  • Saeedeh Nateghi 2
  • Hassan Yeganeh 3
  • Taghi Mirhaji 4
  • Seyed Ahmad Mousavi 5

1 Research Institute of Forests and Rangelands, Range Research Division , Karaj , Islamic Republic of Iran

2 PhD student of Combat Desertification, Hormozgan Universit

3 Young Researchers Club, Ardestan Branch , Islamic Azad University , Ardestan , Iran

4 Research Institute of Forests and Rangelands, Range Research Division , Karaj , Islamic Republic of Iran

5 Dep. of Forest & Rangeland, Zanjan Research Center for Agriculture and Natural Resources

چکیده [English]

In this study the effect of month, place and different years on the preferencevalue of Bromus tomentellus in semi-steppe region was studied. The preferencevalue of the Bromus tomentellus was studied in two years and four months in three sites as cheshme anjir (Fars), Badamstan (Zanjan) Firuzkuh (Tehran). To determine the preferencevalue of species the two methods of as preference index and timing method was used. To compare preferencevalue in different sites times the factorial completely randomized design was used. Mean comparison was performed using Duncan's Multiple Range Test at 5% level. And to compare two methods whit each other the T test was used. The results of preference index showed that sites were significant at 1% level. But the other factors were insignificant differences according to the results of timing method all the factors were insignificant. Comparison of two methods by T test showed that the two methods were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bromus tomentellus
  • semi-steppe. preference index
  • Timing
  • value preference