تعیین ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus با دو روش زمان‌سنجی و شاخص رجحان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

2 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی دانشگاه هرمزگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردستان، باشگاه پژوهشگران جوان، اردستان

4 محقق مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

5 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

چکیده

در این پژوهش تأثیر مکان‌ها، ماه‌ها، و سال‌های مختلف بر ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus برای گوسفند در مراتع نمونة منطقة نیمه‌استپی ایران بررسی شد. در این مطالعه ارزش رجحانی گونة Bromus tomentellus در دو سال‌ 1387 و 1388‌ و چهار ماه در سه سایت‌ـ چشمة انجیر (فارس)، بادامستان (زنجان)، و فیروزکوه (تهران)‌ـ پژوهش شد. به منظور تعیین ارزش رجحانی گونه از دو روش استفاده شد: شاخص رجحان؛ روش زمان‌سنجی. برای مقایسة ارزش رجحانی گونه در سایت‌‌ها و زمان‌های مختلف از طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کاملاً تصادفی استفاده شد و به منظور مقایسة دو روش از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج روش شاخص رجحان نشان داد بین سایت‌های مورد مطالعه در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار وجود داشت، ولی بین ماه‌های مختلف و همچنین اثر متقابل مکان در ماه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به نتایج حاصل از کاربرد روش زمان‌سنجی، بین هیچ یک از فاکتور‌‌ها، به لحاظ آماری، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. مقایسة دو روش از طریق آزمون T مستقل نشان داد که دو روش با یکدیگر در سطح یک درصد اختلاف داشتند.

کلیدواژه‌ها