نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مدیریت مناطق بیابانی، اراک

2 دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده

روش‏های زمین‏آماری، به دلیل در نظر گرفتن همبستگی مکانی داده‏ها، از اهمیت زیادی در بررسی‏های مربوط به پراکنش داده‏های زمینی برخوردارند. در این تحقیق ارزیابی کارایی روش‏های زمین‌آمار و ارائة قابلیت‏های آن در مطالعة برخی خصوصیات خاک (مقدار شن، مقدار سولفات، و هدایت الکتریکی) در جامعة مهم گیاهی قره‏داغ در منطقة کویر میقان اراک مطالعه شد. نخست بر روی نقشة منطقه در جامعة گیاهی قره‏داغ، با توجه به وسعت آن، 98 نقطه شبکه‏بندی شد، به ‏طوری که نقاط برداشت پوشش گیاهی هم در قالب این شبکه گنجانده شود. پس از پیداکردن نقاط به وسیلة GPS، در هر نقطه از خاک در عمق‏های ۲۰ـ ۰ و ۱۰۰ـ ۲۰ سانتی‏متری خاک نمونه‏برداری شد و خصوصیات مورد مطالعة آن‌ها بررسی شد. سپس، با استفاده از تحلیل نیم‏تغییرنما، مدل‏ گوسن با ضریب تشخیص بالاتر از 95/0 بهترین مدل تجربی برای ویژگی‏های خاک انتخاب شد. از بین روش‏های کریجینگ معمولی، ساده، و IDW روش کریجینگ معمولی بهترین نتایج را در معیارهای ارزیابی متقاطع (خطای مربعات میانگین و خطای متوسط) نشان داد. روش کریجینگ از صحت پیش‏بینی بالاتری نسبت به سایر روش‏ها برخوردار است. در نهایت، تخمین مکانی ویژگی‌‏های خاک با کاربرد روش کریجینگ معمولی انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Geostatistical methods for prediction of soil parameter in plant community of Nitraria schoberi(arid regions)

نویسندگان [English]

  • Hamid Toranjzar 1
  • Asghar Zare Chahouki 2

1 AsistantProfessor of Department of Desert Management , Arak Branch ,Islamic Azad university,Arak,Iran

2 PhD Student in Watershed Management, Yazd University, I.R. Iran

چکیده [English]

Geostatistical approaches have great importance because they include spatial correlation of geographic data. Present study evaluated the efficiency of geostatistical techniques and demonstrated their capabilities in studying the soil variables(soil texture (sand percent), EC and So4-2) in the important plant community of Nitraria schoberi in Meighan desert, Arak. A regular grid on the map comprising rectangular cells was designed and situated over the experimental area with 98 points for vegetation type. The grid was laid out in the field using the global positioning system. Soil samples were taken between 0-20 and 20-100 cm layers for each point. Analysis using the best view at semivariogram model were applied to select the Gaussian models of soil characteristics with R2 higher than 0.95. Among ordinary Kriging, simple Kriging and Inverse distance weighting methods, ordinary kriging method showed the best cross-validation criteria (mean square error and average error) and had higher prediction accuracy than others. Finally, spatial estimates of the soil characteristics were performed using ordinary kriging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpolation methods
  • Mighan Desert
  • soil properties
  • Nitraria schoberi