مقایسة روش‏های درون‌یابی در مطالعة خاک جامعة گیاهی قره‌‏داغ در مناطق خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مدیریت مناطق بیابانی، اراک

2 دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده

روش‏های زمین‏آماری، به دلیل در نظر گرفتن همبستگی مکانی داده‏ها، از اهمیت زیادی در بررسی‏های مربوط به پراکنش داده‏های زمینی برخوردارند. در این تحقیق ارزیابی کارایی روش‏های زمین‌آمار و ارائة قابلیت‏های آن در مطالعة برخی خصوصیات خاک (مقدار شن، مقدار سولفات، و هدایت الکتریکی) در جامعة مهم گیاهی قره‏داغ در منطقة کویر میقان اراک مطالعه شد. نخست بر روی نقشة منطقه در جامعة گیاهی قره‏داغ، با توجه به وسعت آن، 98 نقطه شبکه‏بندی شد، به ‏طوری که نقاط برداشت پوشش گیاهی هم در قالب این شبکه گنجانده شود. پس از پیداکردن نقاط به وسیلة GPS، در هر نقطه از خاک در عمق‏های ۲۰ـ ۰ و ۱۰۰ـ ۲۰ سانتی‏متری خاک نمونه‏برداری شد و خصوصیات مورد مطالعة آن‌ها بررسی شد. سپس، با استفاده از تحلیل نیم‏تغییرنما، مدل‏ گوسن با ضریب تشخیص بالاتر از 95/0 بهترین مدل تجربی برای ویژگی‏های خاک انتخاب شد. از بین روش‏های کریجینگ معمولی، ساده، و IDW روش کریجینگ معمولی بهترین نتایج را در معیارهای ارزیابی متقاطع (خطای مربعات میانگین و خطای متوسط) نشان داد. روش کریجینگ از صحت پیش‏بینی بالاتری نسبت به سایر روش‏ها برخوردار است. در نهایت، تخمین مکانی ویژگی‌‏های خاک با کاربرد روش کریجینگ معمولی انجام شد.

کلیدواژه‌ها