نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع تهران

2 دانشجوی دکتری مرتع‌داری دانشگاه تهران

3 عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده

درک جامع و درست رفتار چرایی دام‌ها در به حداکثر رساندن محصولات دامی کمک می‏کند. علاوه بر این، شناخت خوبِ رفتار چرایی دام‌ها این امکان را می‏دهد تا آثار دام‌ها را در مراتع پیش‌بینی و در نهایت، بتوانیم چرای دام‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنیم. همچنین، با شناخت رفتار چرایی دام‌های مختلف می‏توان در جهت استفادة بهینه از علوفة مراتع به راه‌حل‌هایی دست یافت و از کاهش تولیدات دامی و کاهش درآمد دامداران جلوگیری کرد. بدین منظور، طرح رفتار چرایی گاو دورگه در مرتع تزخراب ارومیه اجرا شد. شاخص‏های لازم برای تفسیر رفتار چرایی دام عبارت بود از طول مسافت طی‌شده در روز، مسیر حرکت دام در مرتع، سرعت حرکت دام (میانگین حداکثر و حداقل)، زمان صرف‌شده برای استراحت، زمان صرف‌شده برای حرکت، و سیستم چرای اعمال‌شده. برای تعیین رفتار یا سیکل چرای دام از دستگاه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) استفاده شد. نتایج نشان داد در بین سال‌ها، شاخص‏هایِ مسافت طی‌شده در طول روز، زمان صرف‌شده برای چرا، و زمان صرف‌شده برای استراحت در سطح 1 درصد و شاخص‏ِ میانگین سرعت در سطح 5 درصد اختلاف معنی‏دار دارند. علاوه بر این، در ماه‌های تحت بررسی (اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، و مهر) همة شاخص‏های بررسی‌شده در ماه‌های مختلف در سطح 1 درصد دارای اختلاف معنی‏دار بودند. این مطالعه نشان داد عوامل محیطی، از قبیل تغییرات فصلی و، در نتیجه، تغییرات دمایی ناشی از آن، یکی از عواملِ مهمِ مؤثر در رفتار چرایی دام‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of grazing behaviour of hybrid cows in the rangeland of Tezkharab

نویسندگان [English]

 • Mohammad Fayaz 1
 • Hossein Piry Sahragard 2
 • Hassan Yeganeh 2
 • Anvar Soor 2
 • Mirtaher Ghaemi 3

1 Scientific Member of the Research Institute of Forest and Rangeland

2 PhD student of Range Management of Tehran University

3 Scientific Member Research Center of Agricultural & Natural Resources, West Azerbaijan Province

چکیده [English]

Having a comprehensive and correct understanding of grazing behaviour of livestock helps to maximize livestock products. Moreover, a good understanding of livestock behavior allows us to predict the effects of livestock on rangeland and finally we can do livestock grazing management the best possible. Recognition of grazing behavior of animals can provide solutions enables the optimal use of rangeland forage and can also help in preventing the reduction of animal products and will prevent of Ranchers income loss. For this purpose cow grazing behaviour investigation was performed in Tezkharab rangelands for 4 years. Long distance path following day in the pasture, and livestock speed (maximum and minimum average) time for rest and time for the motion and applied grazing system were studied. To study for grazing cycle was used from the geographic position locator (Garmin GPS). Use the belt to the back of a cow's day package. At the end of the day, data was extracted in Elvis using in track mode. The results showed all traits in a significant level 1% Effect was significant difference in years and months (May, June, July, August, September and October) except average speed traits. This trait was significant at the 5% level. This study showed that environmental factors such as seasonal variations and therefore its temperature changes is one of the most important factors that influencing grazing behavior of livestock.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pasture Tezkhrab
 • Grazing behaviour
 • Time grazing
 • Time rest
 • Travel distance
 • Hybrid cattle