نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترای مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. ایران.

4 استاد دانشگاه ITC، هلند.

چکیده

داده­های ماهواره­ای بارش از چند دهه قبل وارد مطالعات علمی در مقیاس­های منطقه­ای و جهانی شده­­­اند. هدف از این پژوهش، مقایسۀ کمی محصولات بارش ماهوارۀ  TRMM و ماهوارۀ GPMدر حوضۀ آبریز کشف­رود است. مسئله مهم در مورد این داده­ها دقت و اندازۀ پیکسل آنها است. ماهواره GPM در تاریخ 28 فوریه 2014 به فضا پرتاب شده و تاکنون مطالعه­ای در ایران انجام نشده و در سایر نقاط جهان به ندرت انجام گرفته است. این تحقیق قصد دارد تا به ارزیابی داده­های بارش GPM و ماهوارۀ قبلی همتایش یعنی TRMM در مقایسه با داده­های 34 ایستگاه باران­سنجی حوضۀ مذکور برای اعتبار­سنجی دقت داده­های بارش ماهواره­ای بپردازد. برای مقایسه از مقیاس مکانی با دو روش مقایسۀ حوضه­ای و ایستگاهی و همچنین مقیاس زمانی روزانه و ماهانه استفاده گردید. برای اعتبارسنجی از معیارهای آماری RMSE، MAE،CC، BIAS، FAR، POD و CSI استفاده شد. نتایج نشان داد که، به طور­کلی دادۀ بارش 3B42V7 متعلق به ماهوارۀ TRMM دقت بالاتری از دادۀ IMERG متعلق به ماهوارۀ GPM در منطقه دارد. داده­های IMERG تنها در مقایسۀ زمانی ماهانه و حوضه دقت بالاتری نسبت به دادۀ 3B42V7 داشت. در ارزیابی مقیاسه­ای زمانی مقیاس ماهانه دقت بهتری را نشان می­دهد. میزان RMSEبرای دادۀ TMPAدر مقیاس روزانه در سطح ایستگاه و حوضه به ترتیب برابر 88/1 و 55/1 و در مقیاس ماهانه برابر 87/2و 77/2 است. همچنین میزان RMSE برای دادۀIMERG در سطح ایستگاه و حوضه در دورۀ روزانه برابر 43/2 و 3/2 و در دورۀ ماهانه برابر 64/3 و 56/2 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Statistical Comparison of IMERG and TMPA 3B42V7 Level-3 Precipitation Products of TRMM and GPM (Case Study: Kashafrud Basin, Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

 • Seyde maryam Alibakhshi 1
 • Alireza Faridhosseini 2
 • kamran davari 2
 • amin alizadeh 3
 • Henry Munyka Gathecha 4

1

2

3

4 Associate Professor of Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation of the University of Twente

چکیده [English]

Satellite precipitation products have been used in scientific studies in global and regional scales from several decades ago. The purpose of this research is quantitative comparison between TRMM and GPM precipitation products in Kashafrud basin. The important point about these products is their accuracy and pixel size. GPM satellite launched on 28th February 2014 and there is no research in Iran and few in the world. This research aims to assess GPM and its predecessor i.e. TRMM products in comparison with 34 ground rain gauge stations in the basin. Comparisons are done in basin and gauge spatial scales and each in daily and monthly time scales. For validation, the statistical metrics including RMSE, MAE, CC, BIAS, FAR, POD and CSI are used.  The results indicated that generally the 3B42V7 product from TRMM has higher accuracy than IMERG product from GPM in our study region. IMERG product only in monthly and basin scale has better accuracy in comparison to 3B42V7 product. Regarding time scale comparison, monthly analysis showed higher accuracy. RMSE value for TMPA product in daily time scale for rain gauge and basin scale is 1.88 and 1.55 and in monthly scales is 2.87 and 2.77, respectively. Also, RMSE for IMERG product in rain gauge and basin in daily time scale is 2.43 and 2.3 and for monthly time scale 3.64 and 2.56, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Precipitation
 • Kashafrud Basin
 • IMERG Data
 • 3B42V7 Data
 • GPM satellite
 • TRMM Satellite