تأثیر چرای دام بر شاخص های سطح خاک با استفاده از روش LFA(مطالعه موردی: مراتع دونا، حوزه آبخیز سیاه‌بیشه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

چکیده

جهت اعمال مدیریت علمی و صحیح بر اکوسیستم­های مرتعی داشتن اطلاعاتی از اکوسیستم به‌عنوان شاخص­های سلامت و کارکرد اکوسیستم مورد نیاز است. هدف از این تحقیق، تأثیر چرا بر شاخص­های سطحی خاک و ویژگی­های عملکردی مرتع با استفاده از روش تحلیل عملکرد چشم‌انداز (LFA) است. بدین منظور، تحقیق حاضر در دو منطقه قرق و خارج از قرق مراتع دونا حوزه آبخیز سیاه‌بیشه انجام شد. نمونه‌برداری به‌صورت سیستماتیک با استقرار 3 ترانسکت 100 متری به فاصله 100 متر از هم مستقر گردید و روی هر ترانسکت تعداد 10 پلات یک مترمربعی به فواصل 10 متر از یکدیگر قرار داه شد. جهت مقایسه شاخص­های سه­گانه پایداری، نفوذپذیری و چرخه عناصر غذایی در دو منطقه قرق و خارج از قرق از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تمامی شاخص­های سطح خاک به‌جز پوشش سطح خاک، طوقه گیاهان چندساله، پوشش تاجی درختان و درختچه­ها، ناهمواری سطحی و نوع و شدت فرسایش اختلاف معنی­داری در سطح پنج درصد وجود دارد (05/0P<). بدین ترتیب بین سه شاخص عملکردی مرتع در دو منطقه مذکور اختلاف معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Grazing on Soil Surface Indicators Using Landscape Function Analysis (LFA) method (Case Study: Dona rangelands, Siah Bisheh Watershed)

نویسندگان [English]

  • Mansureh Kargar 1
  • Zeinab Jafarian 2
  • Mohadeseh Ehsani 3
1 Ph.D. Student of College of Natural Resources, Sari Agriculture Science and Natural Resources University Sari, Iran.
2 Associate Prof., College of Natural Resources, Sari Agriculture Science and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Ph.D. student of College of Natural Resources, Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
چکیده [English]

For the scientific and accurate management of rangeland ecosystems, having information about ecosystem as indicators of ecosystem health and function is needed. The aim of this research is to study the effects of grazing on soil surface indicators and rangeland functional properties by using Landscape Functional Analysis (LFA) method. For this purpose, the present study was conducted in two regions, including the enclosure and outside the enclosure, Donna rangelands of Siah Bisheh watershed. Systematic sampling was carried out by three 100 m transects with 100 m interval.  Along each transect, ten 1m2 plots with 10 m interval were placed. In order to compare triple indices including infiltration, stability and nutrient cycling in two regions of the enclosure and outside the enclosure, the independent T test was employed in this study. The results showed that there are significant differences among soil surface indicators except soil surface cover, perennial plants, trees and shrubs canopy, surface roughness and erosion type and severity (P < 0.05). Therefore, there are significant differences among three functional attributes of rangeland in these study regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LFA
  • Stability
  • Infiltration
  • Grazing
  • Siah Bisheh Watershed