نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 استان خراسان جنوبی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

حکمرانی در عرصه های منابع طبیعی امروزه در جهان با مشکلات عدیده ای رو به روست و راه رهایی از این بن بست، تزریق سرمایه ای از جنس خود مردم به نام سرمایه اجتماعی است که به عنوان یک حلقه مفقوده در زنجیره حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی می باشد. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی برون گروهی در شبکه ذینفعان محلی در راستای حکمرانی منابع طبیعی می باشد که در چهار منطقه مختلف تحت پوشش پروژه بین المللی RFLDL در استان خراسان جنوبی و طی دو مرحله پایش انجام شده است. در راستای سنجش خصوصیات ساختاری سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین ذینفعان محلی در هر منطقه، با استفاده از پرسشنامه‌های تحلیل شبکه‌ای (سرگروه های کمیته های خرد توسعه روستایی)، پیوندهای اعتماد و مشارکت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده در این چهار منطقه، میزان اعتماد و مشارکت و به نوعی سرمایه اجتماعی برون گروهی در بین سرگروه های کمیته های خرد توسعه روستایی در هر چهار منطقه روند افزایشی بعد از اجرای پروژه داشته است که نماینگر اثر بخشی پروژه بر ارتقاء سرمایه اجتماعی دارد. در واقع می توان بیان نمود که بدون وجود سرمایه اجتماعی در بین افراد، حکمرانی منابع طبیعی به معنای واقعی تحقق نخواهد یافت و مدیریت منابع طبیعی با اعمال قدرتی یک سویه در تصمیم گیری باقی خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Appraising the Structural Characteristics of Social Capital of Local Beneficiaries Network in Keeping with Collaborative Natural Resource Governance (Pilot: Sarayan County, South Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghorbani 1
  • leila avazpour 2
  • sadegh heydari 4

1 University of Tehran

2 tarbiat modarres university

4 grajuated of range management, faculty of agriculture and natural resources, university of tehran

چکیده [English]

Governance of natural resources is currently hampered by abundant challenges. The way out of this dead-end is injecting kind of capital derived from people per se i.e. social capital which is unfortunately the missing part of collaborative governance of natural resources. The present study was an attempt to evaluate the structural characteristics of out-group social capital in local beneficiaries’ network, in keeping with natural resource governance. It was conducted under the international RFLDL project in four regions of South Khorasan province. To measure the structural features of out-group social capital of local beneficiaries of each region, network analysis questionnaires were applied and there was a direct interview with network actors (heads of rural development micro committees) and their trust an participation ties were investigated. It was found out that post-RFLDL project implementation, trust and participation level or in other words the out-group social capital of each four regions escalated among heads of rural development micro committees. It can be asserted that natural resource governance will not actualize utterly and natural resource management will come to halt in a limited and stagnant framework, void of the participation of communities, where a mono-lateral power is exerted over decision-making around natural resource issues unless social capital develops among actors and they participate actively in this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • out-group social capital
  • structural characteristics of social capital
  • trust
  • collaborative natural resource governance
  • Social network analysis