نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

2 استاد، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.

3 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار، پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی.

5 استاد، دانشکدۀ کشاورزی و علوم محیط زیست، دانشگاه کالیفرنیا، دیویس.

چکیده

گیاه مریم گلی (Salvia limbata) گیاهیعلفی و پایا و متعلق به خانوادۀ نعناع و بومی ایران است. در این تحقیق اندام هوایی گیاه Salvia limbata در مرحلۀ گلدهی در تیرماه در مناطق ارتفاعی مختلف در مراتع طالقان از نظر مقدار اسانس و تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در آن­ها مطالعه شد. برای بررسی مواد مؤثرۀ گیاه در رویشگاه­های مورد مطالعه در مرحلۀ گلدهی ۹ نمونۀ گیاهی برای آنالیز فیتوشیمی بررسی شد. شناسایی ترکیبات تشکیل دهندۀ اساسی (کمیت و کیفیت) با دستگاه GC/MS و GC-FID (کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) صورت گرفت. بازده اسانس در مرحلۀ گلدهی به ترتیب در پایین طالقان (m۱۷۰۶) برابر ۳۴/۰در میان طالقان (m۱۹۱۴) برابر ۳۴/۰و در بالا طالقان (m۲۴۷۳)   ۴۶/۰ درصد (وزنی به وزنی) دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، تغییرات ارتفاع در سه رویشگاه مورد مطالعه اختلاف معنی­داری را در بین درصد ترکیبات به دست آمده نشان می­دهد. همچنین عمده­ترین ترکیبات تشکیل دهندۀ اسانس شامل: آلفاپینن، بتاپینن، آلوآرومادندرن واسپاتولونول هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of flowering stage on the quality and quantity of Salvia limbata essential oil in different altitudes inTaleghan rangelands

نویسندگان [English]

 • Maryam Saffariha 1
 • Hossein Azarnivand 2
 • Mohammad Ali Zare Chahouki 2
 • ِAli Tavili 3
 • Samad Nejad Ebrahimi 4
 • Daniel Potter 5

1 University of Tehran

2 هیات علمی

3 University of Tehran

4 هیات علمی

5 هیات علمی

چکیده [English]

Salvia limbata is an herbaceous plant which belongs to Lamiaceae family and is native to Iran. In this study, essential oils and variety of chemical compounds of Salvia limbata in flowering stage in different altitudes in July were studied.
In order to study the active ingredients of plant in studied sites in flowering stage nine plant samples were examined for phytochemical analysis. Identification of the basic constituents (quantity and quality) with GC / MS and GC-FID (gas chromatography coupled to mass spectrometer) has been done. The yield of essential oils in flowering stage in Paeein Taleghan 0.34% in Mian Taleghan 0.34% and in Bala Taleghan is 0.46%. According to the results, difference in altitudes in three habitats shows a significant difference among the percentages of the obtained compounds. The most important constituents of essential oil include α-Pinene, β-Pinene, allo-aromadendrene and Spathulonol. Also, Salvia is reported as one of the sources for the extraction of α -pinene.

کلیدواژه‌ها [English]

 • 'Salvia limbata'
 • 'Flowering stage'
 • 'Altitudes classes'
 • 'Taleghan'
 • 'Essential oils'