نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با هدف بررسی محدودیت‌ها و توانمندی‌های استفاده از مراتع استان کرمانشاه توسط روستاییان انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره منابع طبیعی به تعداد 14 نفر که کارشناس امور مرتع بودند، می‌باشد، ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل SWOT و AHP مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن بود که مهم‌ترین نقاط قوتی که در زمینه بهره‌برداری از مراتع در سطح استان کرمانشاه مدنظر می‌باشد تعیین فصل و مدت مناسب چرای دام در مراتع با امتیاز وزنی 0.96، مهم‌ترین نقطه ضعف، بهره‌برداری غیر اصولی از مراتع با امتیاز وزنی 04/1، مهم‌ترین فرصت، شروع فعالیت‌های حفظ مراتع در کرمانشاه نظیر بذرپاشی گونه‌های مرتعی متناسب با اقلیم،خاک و...با امتیاز وزنی 02/1 و مهم‌ترین تهدید فقدان نظارت دقیق و مدیریت قوی واحد در حفظ مراتع و هماهنگی بین دستگاهی با امتیاز وزنی 80/0 می‌باشد. همچنین در قسمت اولویت‌بندی عوامل استراتژیک بر اساس مدل AHP مشاهده گردید که مهم‌ترین عامل بهره‌برداری غیر اصولی از مراتع با وزن 289/0 و سپس شروع فعالیت‌های حفظ مراتع در کرمانشاه نظیر بذرپاشی گونه‌های مرتعی متناسب با اقلیم،خاک و... با وزن 214/0 به ترتیب به عنوان نقطه ضعف و فرصت مطرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the limitations and abilities of using the rangelands of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • hamid barghi 1
  • Bahman Shafiei 2
  • ahmad hajarian 3

1 isfahan university

2 PhD student in Geography and Rural Planning, and lecturer of Payam Noor University, Iran.

3 department rural planning faculty geography university Isfahan Iran

چکیده [English]

The present study was conducted using analytical-descriptive methods with the aim of investigating the limitations and abilities of using the rangelands of Kermanshah province by Dehyar using AHP and SWOT models. The statistical population consisted of experts from the Natural Resources Bureau of 14 people. The tool used to collect the data was a questionnaire which was designed according to the review of the field of research and individual interviews with the experts of the Natural Resources Bureau of the region. Data collected using SWOT and AHP model have been investigated. The results indicated that the most important points in the field of exploitation of rangelands in Kermanshah province are determining the appropriate season and grazing time in rangelands with a weight score of 0.96, the most important weakness, non-principled exploitation of rangelands with a weight score of 1.04, the most important opportunity , The beginning of activities for preserving rangelands in Kermanshah, such as seeding of rangeland species proportional to climate, soil and ... with a weight score of 1.02, and the most important threat is the lack of precise monitoring and strong management of the unit in maintaining pasture and inter-system coordination with a weight score of 0.80. Also, in the prioritization of strategic factors based on the AHP model, it was observed that the most important non-principle exploitation of rangelands with a weight of 0.289 and then the beginning of conservation activities in Kermanshah, such as seeding of rangeland species proportional to climatic, soil and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Restriction
  • Capacity
  • Rangeland
  • Villagers
  • Kermanshah Province