بررسی محدودیت‌ها و توانمندی‌های استفاده از مراتع استان کرمانشاه توسط روستاییان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با هدف بررسی محدودیت‌ها و توانمندی‌های استفاده از مراتع استان کرمانشاه توسط روستاییان انجام پذیرفته است. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره منابع طبیعی به تعداد 14 نفر که کارشناس امور مرتع بودند، می‌باشد، ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از مدل SWOT و AHP مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن بود که مهم‌ترین نقاط قوتی که در زمینه بهره‌برداری از مراتع در سطح استان کرمانشاه مدنظر می‌باشد تعیین فصل و مدت مناسب چرای دام در مراتع با امتیاز وزنی 0.96، مهم‌ترین نقطه ضعف، بهره‌برداری غیر اصولی از مراتع با امتیاز وزنی 04/1، مهم‌ترین فرصت، شروع فعالیت‌های حفظ مراتع در کرمانشاه نظیر بذرپاشی گونه‌های مرتعی متناسب با اقلیم،خاک و...با امتیاز وزنی 02/1 و مهم‌ترین تهدید فقدان نظارت دقیق و مدیریت قوی واحد در حفظ مراتع و هماهنگی بین دستگاهی با امتیاز وزنی 80/0 می‌باشد. همچنین در قسمت اولویت‌بندی عوامل استراتژیک بر اساس مدل AHP مشاهده گردید که مهم‌ترین عامل بهره‌برداری غیر اصولی از مراتع با وزن 289/0 و سپس شروع فعالیت‌های حفظ مراتع در کرمانشاه نظیر بذرپاشی گونه‌های مرتعی متناسب با اقلیم،خاک و... با وزن 214/0 به ترتیب به عنوان نقطه ضعف و فرصت مطرح می‌باشند.

کلیدواژه‌ها