نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه مرتعداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

3 دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم اجتماعی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در عملیات اصلاح و احیای مرتع چقاکدو در شهرستان سرپل‌ذهاب- استان کرمانشاه است. تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. برای داده‌پردازی علاوه بر آمار توصیفی و ضریب همبستگی، از آماره‌های استنباطی نظیر رگرسیون چندگانه و تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که متغیرهای حضور در جلسات عمومی، روابط صمیمانه با همسایگان، تسلط مروجین بر مباحث فنی، ارئه خدمات ترویجی در زمینه اصلاح و احیای مرتع، واگذاری مسئولیت بخشی از برنامه‌ها به بهره‌برداران، عضویت در سازمان‌های محلی، آشنایی بهره‌برداران با برنامه‌ها و شرکت در دوره-های آموزشی و ترویجی دارای بیشترین همبستگی با میزان مشارکت بهره‌برداران در اصلاح و احیای مرتع هستند. نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه Enterبر روی متغیرهای زمینه‌ای نشان‌دهنده آن است که متغیر سطح تحصیلات، بیشترین اثر مثبت و مستقیم (281/0) و بیشترین اثر مثبت و کل (357/0) را بر میزان مشارکت بهره‌برداران دارد، همچنین تعداد دام، تعداد افراد تحت تکفل و درآمد در اولویت‌های بعدی قرار دارند. در بین متغیرهای زمینه‌ای سن و سابقه بهره‌برداری دارای اثر منفی (482/0- و 468/0-) بر مشارکت بهره‌برداران در اصلاح و احیای مرتع هستند. بنابراین توجه خاص به عوامل مذکور می‌تواند در دستورکار مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد و زمینه‌های مشارکت هر چه بیشتر بهره‌برداران را در اصلاح و احیای مراتع، در هر منطقه فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the Factors Affecting Landholders' Participation in the Rehabilitation and Restoration of Rangeland (Case study: Choqakadoo Rangeland in the Province of Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • ronak ahmadi 1
  • Qodratollah Heydari 2
  • gholamreza khoshfar 3

1 sari university

2 Assosiate Professor., Dept. of Rangeland Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3

چکیده [English]

The aim of this study was to identify factors influencing participation of landholders in the the rehabilitation and restoration of Choqakadoo rangeland in the city Sarpolzahab province of Kermanshah The aim of the research, applied research methodology, causal correlation. In addition to data processing descriptive statistics and correlation, multiple regression and path analysis method of inferential statistics were used. The results showed that the correlation coefficient attend public hearings, cordial relations with its neighbors, dominating the promoters on technical topics, providing extension services in the field of rehabilitation and restoration of rangeland, over responsibility for part of the program into landholders, membership in local organizations, familiar of landholders with and participate in training courses and promotional programs most of solidarity with the participation of landholders in the rangeland rehabilitation and restoration. Enter regression methods on variables including background indicate that their level of education, the most direct and positive effects (0/281) and the most positive effect and total (0/357) on the participation of landholders, also number of livestock, number of dependents and income are next in priorities. Among the variables including background age and years of exploitation has a negative effect (-0/482 , -0/468) on landholders' participation in the rangeland rehabilitation and restoration. So pay particular attention to these factors can be placed on the agenda of managers and planners and more participation of landholders in areas of rehabilitation and restoration of rangelands, provide in every area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • Landholders
  • Rehabilitation and Restoration of Rangeland
  • Choqakadoo Grassland
  • Kermanshah Provinc