تحلیل و بررسی وضعیت برنامه‌های محیط‌زیستی شبکۀ یک سیما با استفاده از روش تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استاد گروه آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

4 استادیار گروه برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله سعی دارد در قالب پژوهشی معیارهای مهم در بررسی عملکرد برنامه­های محیط­زیستی شبکۀ یک سیما را با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با ابزار پرسشنامه که توسط 70 نفر از خبرگان سیما تکمیل شده است، بررسی و اولویت­بندی نماید و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح برنامه­های محیط­زیستی ارائه دهد. در این راستا معیارهای در نظر گرفته شده عبارتند از: اجزای اصلی محیط­زیست که شامل آب، خاک، هوا و تنوع­زیستی می­باشد. عامل­های استخراج شده از مدل توسعۀ پایدار با تحلیل عاملی اکتشافی که شامل شش بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی و زیست­محیطی هستند، به منزلۀ متغیر مستقل و اجزاء اصلی محیط‌زیست به منزلۀ متغیر وابسته در مدل رگرسیون چندمتغیره خطی به کمک نرم­افزار  SPSS22به­کار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در بعد آب، ﻣﻌﻴﺎر محیط­زیست ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 539/٠ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻴﺎر تکنولوژی ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 036/٠ کمترﻳﻦ ﺗأﺛﻴﺮ را در ارزیابی میزان کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهای توسعۀ پایدار دارد. همچنین در بعد خاک معیار اجتماعی با امتیاز 309/0 بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز 203/0 کمترین، در بعد هوا معیار قانونی با امتیاز 310/0 بیشترین و معیار اقتصادی با امتیاز 175/0 کمترین، در بعد تنوع زیستی معیار زیست محیطی با امتیاز 714/0 بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز 006/0 کمترین ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ارزیابی میزان کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهای توسعۀ پایدار دارد. در نهایت ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ٩٥ درصد ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ کارشناسان، کیفیت کلی برنامه­های شبکۀ یک سیما در حوزۀ محیط­­زیست پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها