تحلیل و بررسی وضعیت برنامه‌های محیط‌زیستی شبکۀ یک سیما با استفاده از روش تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استاد گروه آموزش محیط‌زیست، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

4 استادیار گروه برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله سعی دارد در قالب پژوهشی معیارهای مهم در بررسی عملکرد برنامه­های محیط­زیستی شبکۀ یک سیما را با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی با ابزار پرسشنامه که توسط 70 نفر از خبرگان سیما تکمیل شده است، بررسی و اولویت­بندی نماید و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتقاء سطح برنامه­های محیط­زیستی ارائه دهد. در این راستا معیارهای در نظر گرفته شده عبارتند از: اجزای اصلی محیط­زیست که شامل آب، خاک، هوا و تنوع­زیستی می­باشد. عامل­های استخراج شده از مدل توسعۀ پایدار با تحلیل عاملی اکتشافی که شامل شش بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی و زیست­محیطی هستند، به منزلۀ متغیر مستقل و اجزاء اصلی محیط‌زیست به منزلۀ متغیر وابسته در مدل رگرسیون چندمتغیره خطی به کمک نرم­افزار  SPSS22به­کار گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که در بعد آب، ﻣﻌﻴﺎر محیط­زیست ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 539/٠ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻴﺎر تکنولوژی ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز 036/٠ کمترﻳﻦ ﺗأﺛﻴﺮ را در ارزیابی میزان کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهای توسعۀ پایدار دارد. همچنین در بعد خاک معیار اجتماعی با امتیاز 309/0 بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز 203/0 کمترین، در بعد هوا معیار قانونی با امتیاز 310/0 بیشترین و معیار اقتصادی با امتیاز 175/0 کمترین، در بعد تنوع زیستی معیار زیست محیطی با امتیاز 714/0 بیشترین و معیار سیاسی با امتیاز 006/0 کمترین ﺗﺎﺛﻴﺮ را در ارزیابی میزان کیفیت شبکۀ یک سیما با توجه به معیارهای توسعۀ پایدار دارد. در نهایت ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ٩٥ درصد ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ کارشناسان، کیفیت کلی برنامه­های شبکۀ یک سیما در حوزۀ محیط­­زیست پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and survey of the environmental situation of IRIB's channels programs by using factor analysis method (Case study: channel 1)

نویسندگان [English]

  • maryam larijani 1
  • mostafa naderi 2
  • Seyed Mohamad Shobeiri 3
  • Lobat Zebardast 4
1 Assistant Prof., Department of Environmental Education, Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran
2 PhD Student in Environmental Education, Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran
3 3 Prof., Department of Environmental Education, Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran
4 Assistant Prof., Department of Environmental Planning, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

This article tries to prioritize important criteria in the study the performance of environmental programs of the channel One by using exploratory factor analysis method with a questionnaire that was completed by 70 IRIB's experts. Finally, offer suggestions for improving the level of environmental programs. In this regard, the considered criteria are the main components of the environment, which include water, soil, air and biodiversity. Factors derived from the Sustainable Development Model with Exploratory Factor Analysis, which include six political, economic, social, technological, legal, and environmental dimensions, are independent variables and key components of the environment as dependent variables in the multivariate regression model. Linear was used using SPSS22 software. The results of this study show that in terms of water, environment Criterion with a score of 0/539 is the highest and technology criterion with a score of 0/036 is the lowest in evaluating the quality of the channel one according to sustainable development criteria. Also, in the soil dimension, the social criterion is the highest and the political criterion is the lowest, in the air dimension, the legal criterion is the highest and the economic criterion is the lowest. In the biodiversity dimension, environment criterion, it has the highest and the political criterion has the lowest score in evaluating the quality of the channel One according to criteria of sustainable development. Finally with a Confidence of ٩٥% according to experts opinion, the overall quality of the programs of the channel One in the field of environment has been low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental education
  • TV channels
  • channel One
  • Sustainable Development
  • Factor analysis method
[1] Abdi, Z. (2014). The role and function of mass media in raising environmental issues. Journal of Social                   Welfare, Fourteenth Year, No. 55, 315-350.
[2] Bonfadelli, H. (2010). Environmental sustainability as challenge for media and journalism, In M. Gross and H. Heinrichs (Eds.), Environmental Sociology; European perspectives and interdisciplinary challenge (pp. 257-278). London: Springer.
[3] Cox, R. (2013). “Environmental communication and public sphere”. USA: SAGE.
[4] Cox, R. (2010). Nature's "crisis disciplines": Does environmental communication have an ethical duty? Environmental Communication, 1.1.
[5] Dahal, S. (2013), Power, powerment and community radio, media by and for women in Nepal. Womens studies international forum 40(2013), 44-55.
[6] FarahaniFard, S. (2010). Theological Foundations of Sustainability. J the Philosophy of Religion, 7(5), pp. 42-61. [In Persian]
[7] Golshani, A., Jadidi, A., Eskandari, S. (2012). The Role of the Media in Political and Social Development with Emphasis on the Meaningful Society of Iran, Political Research, Second Year, No. 1, pp. 5-28.
[8] Habibi, A. (2014). Applied training of SPSS software, third edition, Pars Modir website.
[9] habir, G., Frogh, U., Rooh. Ul., Amin & Ayesha, W. (2013). Mass media, culture &society with the perspective of globalization, modernization and global cultureAsian journal of social sciences & humanities, vol. 2, No 3, pp 4-61.
[10] Hajiannejad, A., Paydar, A., Al-Din Vandi, A. (2016). Explaining the position of television programs in promoting the level of cultural development of rural women (Case study: Kiyar Gharbi village, Kiar city), Scientific-Research Quarterly Journal of Spatial Planning (Geography), Year 6, Issue1 (Consecutive 20), pp. 39-58.
[11] Hariri Akbri, M. (2006). Management and development of civil society institutions. J Social Sciences, 1(2), pp. 41-45. [In Persian]
[12]  Hoseyni, F., Shariati, M. (2004). Training needs in sustainable agriculture advocates and Agriculture Organization of Semnan. J Jihad, 285(1), pp. 25-31. [In Persian]
[13] Jokar, I., Molaei, S.N., Behbood, M., Jokar, A. (2015). Investigating and Identifying the Role of Teachers in Environmental Protection Education, First International Conference and 4th National Conference on Environmental and Agricultural Research in Iran, Hamedan, Permanent Secretariat of the Conference, https://www.civilica.com /Paper-NCER04-NCER04_129.html
[14] Kalu, N.E. (2012). "Understanding Africa’s China Policy: A Test of Dependency Theory and a Study of African Motivations in Increasing Engagement with China" (2012),Political Science Department -- Theses, Dissertations, and Student Scholarship. Paper 21. http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses/21.
[15] Karampour, S. (2011), The role of media in the development of community culture, National Conference on Cultural Industries and its role in sustainable development, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, March 8 and 7.
[16] Kirkpatrick, C. (2006). Development of criteria to assess the effectiveness George of national strategies for sustainable development. J Natural Resources Forum, 30(2), pp.146-157.
[17] Kose,S., Genzer, K., Erol, G. (2011). Investigation of Undergraduate Students , Environmental Attitudes, International Electronic Journal of Environmental Education,1(2),P.P: 1-12 .
[18] Malak Mohamadi, H., Kamali, Y. (2012). Sazysyastgzary institutional analysis of sustainable development in Iran: Examining barriers and providing a model. J development management process, 26(2), pp. 160-186. [In Persian]
[19] Maleki, Z. (2014). A Study of the Role of Visual Advertising and Its Role in Preserving the Environment (with an Approach to Changing the Consumption Pattern for Optimization), Master Thesis in Business Management - Marketing Orientation, with the guidance of Reza Agha Musa Social Sciences and Economics, Tehran, Iran.
[20] Moarab, Y., Sadat, M., Salehi, I. (2016). Analyzing the vitality of new urban parks (Case study: Tehran Water and Fire Park), Journal of Spatial Geographical Planning, Volume 6, Number 20, pp. 193-208.
[21] Momeni, M., Qayyumi, A.F. (2009). Statistical analysis using Spss. Faculty of Management, University of Tehran, New Publishing.
[22] Mositesa, E., Lujanb, E., Brookb, M., Brubakerb, M., Roehlb, D., Tcheripanoffb, M., Hennessya, T. (2018). Environmental observation, social media, and One Health action: A description of the Local Environmental Observer (LEO) Network. The Journal of One Health, 29-33, 6 (2018).                                           
[23] Omidwar, K., Sarabi, M. (2012). Analysis and evaluation of socio-economic indicators of sustainable development. J geographical, 108(4), pp. 177-204. [In Persian]
[24] Saberi, N., Elegant, g., Montazer Ghaem, M. (2018). Evaluate the performance of Iranian news media using retoric critique (Case study: water shortage crisis). Journal of Environmental Education and Sustainable Development, Year 8, Issue 1,, 48-47
[25] Salehi, S., Pazaki Nejad, Zahra. (2014). Environment in Higher Education: Evaluation of Environmental Knowledge of Students of Mazandaran State Universities, Quarterly Journal of Educational Planning Studies, Volume 2, Number 4, pp. 1 22-19.
[26] Shiani, M., Sepahvand, E. (2014). Quantitative and Qualitative Relationship of Television Programs and Awareness of Citizenship Rights, Social Welfare Quarterly, Fourteenth Year, No. 54, pp. 267-299.
[27] Shrestha S., Kazama, F. (2007). Assessment of surface water quality using multivariate statistical techniques: A case.
[28] Singh, K.P. (2004). Multivariate statistical techniques for the evaluation of spatial and temporal variations in water qualityof Gomti River (India)-a case study. Water Res., 38, 3980- 3992.
[29] Sultanipour, F., Damari, B. (2016). Situation of Sustainable Development in Iran; Journal of the School of Health and the Institute of Health Research; Volume 3, Number 4, Page 3-1.
[30] Tabibian, M., Mansouri, Y. (2013). Improving environmental quality and life satisfaction in new neighborhoods by prioritizing measures based on residents' opinions (Case study: Kashan), Environmental Studies, No. 4, pp. 1-16.
[31] Teymouri, J., Teymouri, M. (2014). The Role of Teachers in Environmental Protection with Emphasis on Education in Schools, First National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development, Tehran, Iranian Institute, Scientific Center for Planning and Sustainable Tourism Development, University of Tehran, https: // www. civilica.com/Paper-NCGTSD01-NCGTSD01_334.html
[32] Walt, G., Gilson, L. (1994). Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. J Health policy and planning, 9(4), pp. 53-57.