نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

3 کارشناس پژوهشی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

4 کارشناس اداره مرتع، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری، شهرکرد

5 مربی پژوهشی، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

ششناخت گیاهان دارویی و ارزیابی اقتصادی بهره‌‌برداری از آنها، یکی از ملزومات اساسی تهیه طرح‌‌های مرتعداری چندمنظوره است. پژوهش حاضر، با هدف برآورد شاخص‌‌های اقتصادی بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی مورد استفاده در مراتع ییلاقی علی‌آباد موسیری، واقع در کوهرنگ بختیاری، انجام شد. برای این منظور، در سال‌های 1397 تا 1399، ضمن نمونه‌‌برداری از پوشش گیاهی و اندازه‌‌گیری مقدار تولید اندام مورد استفاده گیاهان دارویی و مقدار علوفه گونه‌‌های مورد چرای دام، شاخص‌های اقتصادی با توجه به داده‌های جمع‌آوری ‌شده، محاسبه شد. با توجه به نتایج، درآمد ناخالص بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی شامل؛ موسیر (Allium hirtifolium)، بن سرخ (Allium jesdianum)، تره کوهی (Allium ampeloprasu)، پونه (Mentha longifolia) و آویشن دنایی (Thymus daenensis)، در یک دوره برداشت، 463974/116 میلیون ریال در هکتار، برآورد شد که پس از کسر هزینه‌‌های آشکار و پنهان بهره‌‌برداری، رانت اقتصادی حاصل از فروش گیاهان دارویی، 054342/40 میلیون ریال در هکتار در سال به‌‌دست آمد. ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع منطقه از محل بهره‌‌برداری گیاهان دارویی نیز با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 4/5 درصد در شهریورماه 1399، 714547/7 میلیون ریال در هکتار و از محل علوفه مورد چرای دام، 130050/1 میلیون ریال در هکتار برآورد شد که سهم گیاهان دارویی از کل ارزش مورد انتظار حاصل، 87 درصد است. همچنین اشتغال سالانه بهره‌برداری از گیاهان دارویی، در محدوده 300 هکتاری پراکنش گیاهان دارویی، سه نفر در سال، محاسبه شد. در مجموع، بهره‌‌برداری مبتنی بر اصول اکولوژیک از گیاهان دارویی، می‌‌تواند نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال محلی ایفا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of medicinal plants exploitation, Aliabad Mosiri rangelands, Koohrang Bakhtiari

نویسندگان [English]

  • elham fakhimi 1
  • Javad Motamedi 2
  • Zeinab Gholipour 3
  • Ezat allah Soleimani 4
  • Shahbaz Shamsoddini 5

1 Assistant professor,Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center,areeo,Shahrekord,Iran

2 Associate Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran

3 Expert, Research Division of Natural Resources, Chaharmahal and Bakhtiari Agriculture and Natural Resources Research and Education Centre, , AREEO,Shahrekord,Iran

4 expert of Rangeland, Natural Resources Office of Chahar Mahal and Bakhtiari province

5 Instructor, Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center , AREEO , Shahrekord , Iran

چکیده [English]

Knowledge of medicinal plants and economic evaluation of their use is one of the basic requirements for the preparation of multi-purpose rangeland plans. The aim of this study was to estimate the economic indicators of the use of medicinal plants used in Aliabad Mosiri summer rangeland, located in Koohrang Bakhtiari. For this purpose, in the years 2018 to 2020, while sampling the vegetation and measuring the amount of organ production used by medicinal plants and the amount of forage of grazing species, economic indicators were calculated according to the collected data. According to the results, gross income from the use of medicinal plants includes; Shallots (Allium hirtifolium), Allium jesdianum, Allium ampeloprasu, Mentha longifolia and Thymus daenensis, in a harvest period, was estimated at 1139.463974 million Rials per hectare. From the deduction of overt and covert operating costs, the economic rent resulting from the sale of medicinal plants, 40,0342,242 million Rials per hectare per year was obtained. The expected value of each hectare of rangelands in the region from the place of exploitation of medicinal plants, taking into account the discount rate of 5.4 percent in September 2020, 71.74547 million Rials per hectare and from the place of forage for grazing livestock, 1.130050 million rials per hectare. It was estimated that the share of medicinal plants in the total expected value is 87%. .Also, the annual employment of medicinal plants in the 300-hectare area of distribution of medicinal plants, three people per year, was calculated

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expected pasture value
  • Net income
  • economic profit
  • medicinal plants
  • Multi-Purpose Use
[1] Arzani, H. (1997). Instructions for assessing rangelands in different climatic zones. Publications of the Forests and Rangelands Research Institute, 67 p (In Persion).
[2] Arzani, H. (2010). Forage quality and daily requriment of animal grazing.. University of Tehran Press, 354 p (In Persion).
[3] Arzani, H. and Abedi, M. (2015a). Rangeland assessment, Volume I: Invantory and monitoring. University of Tehran Press, 224 p (In Persion).
[4] Arzani, H. and Abedi, M. (2015b). Rangeland Assessment, Volume II: Measuring vegetation, University of Tehran Press, 306 p (In Persion).
[5] Arzani, H., Borhani, M. and Charehsaz, N. (2016). World rangelands: Developments and future vision. Pooneh Publishing, 360 p (In Persion).
[6] Arzani, H. Motamedi, J. (2019). Reducing pressure on rangelands through economicization of rangeland management. Iranian Journal of Nature, 4 (2):7-14 (In Persion).
[7] Amir Nejad, H. (2007). Determining the total economic value of forests in northern Iran with emphasis on valuation of environmental and ecological services: A case study of forests in Nowshahr region, Ph.D thesis in Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, 154 p (In Persion).
[8] Datsgiri, A. (2015). Estimating of expected value of the shallot byproduct in Saral meadows, Master's thesis in Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, 105p (In Persian).
[9] Daneshvar Ameri, Zh. and Yazdani, S. (2007). Factors affecting marketing margins shrimp. Journal of Agricultural Sciences, 1(2): 125-115 (In Persion).
[10] Ebrahimi, A., Milotic, T. and Hoffmann, M. (2010). A herbivore grazing capacity model accounting for spatio-temporal environmental variation: A tools for a more sustainable nature conservation and rangeland management. Journal of Ecological Modelling, 221(4): 900-910.
[11] Edak, N., Arzani, H. and Heshmatolvaezin, M. (2019).Investigating the role of beekeeping in increasing rangeland income (Case study: Zhivar village in Kurdistan province). Journal of Rangeland and Watershed Management, 71 (1): 1-10 (In Persion).
[12] Eskandari, N., Alizadeh, A. and Mahdavi, F. (2008). Rangeland management policies in Iran. Pooneh Publishing, 195 p (In Persion).
[13] Faustmann, M. (1995). On the determination of the value which forest land and immature stands possess for forestry. Journal of Forest Economics, 1(1): 7-44p.
[14] Fwape, J.A. and Onyekwelu, J. (2002). The economic values of non-wood forest products in Nigeria. Xi World Forestry Congress, Antalya, Turkey, 12 p.
[15] Ghanbari, S. (2019). Economic evaluation of rangeland production functions in West Azerbaijan. The First International Conference and the Fourth National Conference on the Protection of Natural Resources and the Environment, Mohaghegh Ardabili University, 10 p (In Persion).
[16] Heshmatolvaezin, S.M.H., Barkaoui, A. and Peyron, J. (2007). Estimating the value of standing timber on the basis of parcel characteristics- The case of Beech in Lorraine Prior to the 1999 Storms. Revue Forestiere Francaise, 59 (6): 625-638.
[17] Heshmatolvaezin, S.M.H., Ghanbari, S. and Tavili, A. (2010). Income of Eremurus (Erenurus olgae) and forage production in the Khazangah rangelands of Makoo, Journal of Range and Watershed Management, 63(2): 183-195 (In Persion).
[18] Hosseini, S. and Ahughalandari, M. (2007). Economic analysis of marketing margin of Iranian Saffron. The Sixth Conference of Agricultural Economics, Mashhad, 8p (In Persion).
[19] Http://www.chbmet.ir/c3.asp (2021/2/5).
[20] Jafarzadeh, A., Mahdavi, A., Falah Shamsi, S.R. and Yousefpour, R. (2018). Economic evaluation of some services of Zagros rangelands ecosystem in Ilam province. Journal of Rangeland, 13 (3): 436-449 (In Persion).
[21] Janse, G. and Ottitsch, A. (2005). Forest in flueincing the role of non-wood forest products and services. Journal of Forest Policy and Econimics, 7(3): 309-319.
[22] Kupahi, M. (2008). Principles of agriculture economics. Tehran University Press, 509p (In Persion).
[23] Lalman, D. (2000). Limit feeding concentrate diets to beef cows as an alternative to feeding hay. F-3028, 4p
[24] Moradi, S. (2018). Economic valuation of rangeland forage production function using hedonic pricing method- Case study: Zamkan Watershed, Kermanshah Province. The First International Conference on Environmental Sciences, Agriculture and Natural Resources, Tehran, 11 p (In Persion).
[25] Motamedi, J., Alijanpour, A. and Banj shafie, A. (2015). Recognition and utilization of by-products of rangelands and forests in West Azerbaijan province. Vice Research of Urmia University, 125 p (In Persion).
[26] Motamedi, J., Abdolalizadeh, Z. and SheydaeiKarkaj, E. (2016). Field and laboratory methods in research of grasslands and livestock products. Urmia University Press, 530 p (In Persion).
[27] Motamedi, J. Arzani, H. Jafari, M. Farahpour, M. and Zare Chahooki, M.A. (2018). Presenting a model for estimating long-term grazing capacity of rangelands. Journal of Range and Desert Research, 26 (1): 241-259 (In Persion).
[28] Motamedi, J., Mofidi Chalan, M., Rahmanpour, S. and Souri, M. (2018). Economic evalution of Shallot utilization in Varnasa rangelands, Naghadeh, Iran. Journal of Rangeland Science, 8(3): 240-252.
[29] Person, J., Redfearn, D. and Derwnoski, M. (2020). Estimating a fair value for standing forage, Agriculture economics, Cornhusker economics, 6 p.
[30] Peyron, J.L. (1998). Elaboration d'un système de comptes economiques articulées de la foret au niveau national, Thèse de doctorat de l'université de Nancy II en sciences économiques, 368 p.
[31] Raufi Rad, W., Bagheri, S.H., Jafari, M. and Mirtalebi, A. (2017). Estimation of economic value of Astragalus gossypinus and Astragalus verus in comparison with forage income from rangelands in Isfahan province. Iranian Range and Desert Research, 24 (1): 66-57 (In Persion).
[32] Razzaqhian, H. Mohseni, b. and Kakularimi, A. (2017). Socio-economic promotion and livelihood of watershed residents with multi-purpose use of rangelands. 13th National Conference on Watershed Management Science and Engineering and 3rd National Conference on Protection of Natural Resources and Environment with a focus on watershed management and protection of natural resources and environment in Ardabil, 7 p (In Persion).
[33] Saeed, A. (1995). Fundamentals of practical economics in forest management. University of Tehran Press, 339 p (In Persion).
[34] Souri, A. (2005). Social capital and economic growth. Journal of Economic Research, 69(1): 87-107 (In Persion).
[35] Walia, Z., Sachchid, N.R., Hareram, B., Saumitra, S.S., Asina, S.R., Hagera, D. and Cheta, K. (2020). Bioeconomy for sustainable development: economic importance of medicinal plant in Asian countries, Bioeconomy for Sustainable Development, Springer Singapore Publications, 359-377p.
[36] Yeganeh, H., Azarnivand, H. Saleh, I., Arzani, H. and Amir Nejad, H.D. (2016). Estimation of economic value of forage production rangeland rangelands of Tahm watershed. Journal of Watershed Management Research, 106(1): 85-72.
[37] Zakeri, E., Tavili, A. and Toloei, S. (2014). Evaluation of financial value of Glycyrrhiza globra utilization in comparison to the income gained from range forage of Taze Ghale rangelands. Journal of Renewable Natural Resources, 5(2): 15-26 (In Persion).
[38] Zare, A., Arzani, H., Javadi, A., Eslami, M.R. and Baghestani Meybodi, N. (2013). Evaluation of the income of forage products and byproducts of Amygdalus scoparia. Journal of Biodiversity and Environmental Science, 3(12): 92-100.