نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان

2 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان ، ایران

3 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده

امروزه عوامل تخریب‌کننده محیط‌زیست و منابع طبیعی چنان رو به گسترش است که زنگ خطر نابودی این مواهب طبیعی در همه جای جهان به صدا در آمده است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف برآورد تمایل به پرداخت جوامع محلی جهت حفظ و احیای مناطق بیابانی دشت گشت شهرستان سراوان به منظور جلب مشارکت‌های مردم جهت تامین مالی پروژه‌های حفظ و احیای مناطق بیابانی انجام گردید. فرایند نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی ساده به تعداد 303 نمونه انجام شد. جهت برآورد تمایل به پرداخت افراد از روش ارزش‌گذاری مشروط و مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، مشارکت در نهادهای دولتی روستا، بکارگیری مجریان مورد اعتماد مردم، سابقه مشارکت در کلاس‌های آموزشی-ترویجی، بومی بودن، درآمد و ذینفع مستقیم بودن از محیط‌زیست منطقه، اثر مثبت و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از دشت گشت دارد. متغیر سن و مبلغ پیشنهادی، اثر منفی و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد از خود نشان دادند، اما متغیر اندازه خانوار، تأثیر معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است همچنین متغیرهای وجود یک سازمان مدیریتی جهت مشارکت، آشنایی با محیط‌زیست، داشتن سواد زیست‌محیطی و حمایت‌های مالی دولت از طرح‌ها، اثر مثبت و معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد جهت حفاظت از دشت گشت دارند. میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه افراد در سال 1398، ۱۱۳۸90 ریال به ازای هر فرد به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating Willingness to Pay of Local Communities for Preservation and Revitdiation of Deserts Areas (Case Study: Gosht Plain- Saravan)

نویسندگان [English]

  • Nikbibi Bozorgzadeh 1
  • Mohammad Reza Rigi 2
  • Mohammadreza Sasouli 3
  • Farhad Zolfaghari 3

1 M. sc. Student of Faculty of Agriculture and Natural Resources, Higher Education Complex of Saravan, Iran

2 Assistant Professor of Faculty of Agriculture and Natural Resources, Higher Education Complex of Saravan Iran

3 Assistant Professor of Faculty of Agriculture and Natural Resources, Higher Education Complex of Saravan, Iran

چکیده [English]

Nowadays, the destructive factors of the environment and natural resources are so widespread that the alarm of destruction of these natural wonders is sounded all over the world. Due to the importance of this topic, the study was conducted to estimate the willingness to pay of local communities to conserve and restore desert areas of Gosht plain in Saravan in order to attract people's participation to finance projects for the preservation and rehabilitation of desert areas. The sampling process was conducted using Cochran's formula with 303 samples by simple random sampling method. Conditional valuation method and Logit model were used to estimate the people’s willingness to pay. The results showed that gender, education, participation in rural government institutions, employment of trusted executives, the history of participation in educational-developmental classes, being native, income and directly being beneficiaries from the environment of the region has a positive and significant effect on the willingness of people to pay for Gosht plain protection. The variable of age and suggested amount had a negative and significant effect on willingness to pay, but the size of household had no significant effect on willingness to pay. Moreover, the variables of existence of a management organization for participation, acquaintance with the environment, having environmental literacy, and government financial support of the projects had a positive and significant effect on the willingness to pay for the Gosht plain protection. The average of peoples’ willingness to pay monthly in 1398, was obtained 113890 Rials per each person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional valuation
  • Desert
  • Willingness to pay
  • Gosht plain
  • Saravan
  • Logit model
 [1] Adamowicz, W., Louviere, J. and Swait, J. (1998). Introduction to Attribute- Based Stated Choice Methods, Final Report to Resource Valuation Branch, Damage Assessment Center, US Department of Commerce. 47p.
 
[2] Adenike, A.A. and Titus, O.B. (2009). Determinants of willingness to pay for improved water supply in Oshogbo Metropolis; Osun State, Nigeria. Research Journal of Social Sciences, 4, 1-6.
 
[3] Adhami, A.R. and Akbarzadeh, E. (2011). A study on the effective cultural factors involving in protection of the environment in Tehran (Case study: 5 and 18 regions of Tehran). Sociological Studies of Youth, 5(12), 113-140.
 
[4] Amirnejad, H. (2007). Estimating the preservation value of Golestan National Park of Iran by using individual’s willingness to pay. Agricultural Economics, 1(3), 175-188.
 
[5] Coulibaly-Lingani, P., Savadogo, P., Tigabu, M. and Oden, P.C. (2011). Factors influencing people's participation in the forest management program in Burkina Faso, West Africa. Forest Policy and Economics, 13(4), 292-302.
 
[6] Dolisca, F., Carter, D.R., McDaniel, J.M., Shannon, D.A. and Jolly, C.M. (2006). Factors influencing farmers’ participation in forestry management programs: A case study from Haiti. Forest Ecology and Management, 236(2-3), 324-331.
 
[7] Eslamian, Z., Ghorbani, M., Rafiee, H. and Mesbahzadeh, T. (2017). Estimates of participation and willingness of pay local communities in protecting and reviving the deserts areas (Case study: Nasr Abad region, Aran and Bidgol city). Journal of Range and Watershed Management, 70(3), 581-592.
 
[8] Fatahi Ardakani, A., Alavi, C. and Arab, M. (2017). The comparison of discrete payment vehicle methods (dichotomous choice) in improving the quality of the environment. International Journal of Environmental Science and Technology, 14(7), 1409-1418.
 
[9] Ghai, D. (1992) Conservation, Livelihood and Democracy: Social Dynamics of Environmental Changes in Africa. United Nations Research Institute for Social Development, Discussion Paper No. 33: 24p.
 
[10] Ghanavati, H., Fatahi Ardakani, A. and Neshat, A. (2018). Economic evaluation of environmental dust phenomenon damage (Case study: Ardakan city). Environmental Sciences, 16(1), 141-158.
 
[11] Habibi, M., Barol, S., Khojaste, M. and Negahdarikia, P. (2011). Rural design, participation and sustainable development. Journal of Housing and Rural Environment, 29(132), 3-16.
 
[12] Hanman, W.M. (1984). Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics, 66(3), 332-341.
 
[13] Khaksar Astane, H., Kalate Arabi, W. and Sardar Shahraki, A. (2013). Estimate of willingness to pay visitors to the historical complex of burned city using conditional valuation method. Journal of Tourism Management Studies, 7(20), 167-184.
 
[14] Khodaverdizadeh, M., Hayati, B.A. and Kavousi Kelashmi, M. (2008). Estimating the outdoor recreation value of Kandovan tourism village of East Azarbayjan with the use of contingent valuation method. Environmental Sciences, 5(4), 43-52.
 
[15] Khourshiddoust, A.M. (2004). Contingent valuation in estimating the willingness to pay for environmental conservation in Tabriz, Iran. Environmental Studies, 30 (36), 12-20.
 
[16] Kottak, C. and Costa, A. (1993). Ecological awareness, environmentalist action, and international conservation strategy. Human Organization, 52(4), 335-343.
 
[17] Mandel, R. (1998). The Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis. Research Institute for Strategic Studies. Tehran: Publication of Research Institute for Strategic Studies, 224p.
 
[18] Martinez-Paz, J.M., Banos-Gonzalez, I., Martínez-Fernandez, J. and Esteve-Selma, M.A. (2019). Assessment of management measures for the conservation of traditional irrigated lands: the case of the Huerta of Murcia (Spain). Land Use Policy, 81, 382-391.
 
[19] Piri, M., Mosannan Mozafari, M. and Javdan, E. (2009). Estimating the individual’s willingness to pay for forest existence value (Case study: Arasbaran forest). Journal of the Forest and Wood Products, 62(4), 343-357.
 
[20] Raei Jadidi, M. and Sabouni, M. (2012). Estimate of willingness to pay visitors to the Kurdest recreation village in East Azarbaijan province. Environmental sciences, 8(3), 47-56.
 
[21] Salami, H. and Rafiee, H. (2011). Estimation of preservation value of Anzali international wetland based on deontological Point view. Journal of Natural Environment, 64(2), 89-100.
 
[22] Shrestha, R.K., Stein, T.V. and Clark. J. (2007). Valuing nature -based recreation in public natural reads of the Apalachicola River region, Florida. Journal of Environmental Management, 85(4), 977–985.
 
[23] Soltani, A., Shamekhi, T., Noori Naieni, M.S. and Arabmazar, A.  (2011). Effects of forest resources on income distribution and poverty (Case study: Watershed of Tang Tamoradi). Journal of Forest and Wood Products, 63(4), 369-385.
 
[24] Stone, D. (2006). Sustainable development: convergence of public health and natural environment agendas, nationally and locally. Public Health, 120(12), 1110-1113.
 
[25] Sule, B.F. and Okeola, O.G. (2010). Measuring willingness to pay for improved urban water supply in Offa City, Kwara State, Nigeria. Water Supply, 10(6), 933-941.
 
[26] Swapan, M.S.H. (2016). Who participates and who doesn't? Adapting community participation model for developing countries. Cities, 53, 70-77.
 
[27] Tao, Z., Yan, H. and Zhan, J. (2012). Economic valuation of forest ecosystem services in Heshui watershed using contingent valuation method. Procedia Environmental Sciences, 13, 2445-2450.
 
[28] Vari, A. (2006). International water resources association water international. Journal of Academy of Sciences Hungary, 29(3), 124-138.
 
[29] Venkatachalam, L. (2004). The contingent valuation method: A review. Environmental Impact Assessment Review, 24(1), 89-124.
 
[30] Yung, H.K. and Chan, H.W.E. (2015). Evaluation of the social values and willingness to pay for conserving built heritage in Hong Kong. Facilities, 33(1/2), 76-98.