نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ایران

4 استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22059/jrwm.2022.345786.1671

چکیده

در این مطالعه به منظور بررسی امکان توسعه گونه مرتعی وشا (Dorema ammoniacum) و مدل‌سازی رویشگاه بالقوه آن و بررسی برخی عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش این گونه گیاهی در استان خراسان جنوبی از مدل حداکثر آنتروپی (MAXENT)
استفاده گردید. داده‌های حضور گونه به وسیله روش شعاعی با استفاده از بازدیدهای میدانی، پیمایش‌های زمینی با استفاده از GPS و سیستم اطلاعات جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه ثبت شد. 9 لایه اطلاعاتی شامل لایه‌های محیطی سنگ‌شناسی، ارتفاع از سطح دریا، درصد شیب سطح زمین، جهت شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص نرمال‌شده تفاوت پوشش‌گیاهی، متوسط بارندگی سالیاته، متوسط درجه حرارت سالیانه و دمای سطح زمین مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از حداکثر آنتروپی رابطه میان رخداد گونه و عوامل محیطی تعیین گردید و گستره رویشی گونه به صورت نقشه نمایش داده‌شد. با توجه به منحنی‌های عکس‌العمل گونه نسبت به متغیرهای محیطی، گونه گیاهی وشا در محدوده ارتفاعی 1017 تا 1475 و 1475 تا 1933 متر با درجه حرارت سالیانه 96/13تا 17/15 درجه سانتی‌گراد، متوسط بارندگی 112 تا 131 میلی‌متر درسال و محدوده شیب 14-0 درصد از امکان و احتمال رخداد بیشتری برخوردار است. همچنین امکان حضور و گستره رویشی این گونه در ارتباط با عامل محیطی دمای سطح زمین (LST) در محدوده 4- تا 10 درجه سانتی‌گراد، بیشترین مقدار است. همچنین نتایج مدل حداکثر آنتروپی برای گونهDorema ammoniacum با AUC برابر با 92 درصد نشان از عملکرد بالای مدل در مدل‌سازی و پیش‌بینی رخداد گونه را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of development probability of Dorema ammoniacum in arid rangelands of Southern Khorassan regarding environmental conditions using MAXENT

نویسندگان [English]

  • ِAli Tavili 1
  • S. Motahareh Hosseini 2
  • Mohammad Jafari 3
  • Ali Golkarian 4

1 Associate Prof. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Graduated MSc. Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Professor Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

4 Assistant Prof. Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

MAXENT model was used to evaluate the probability of Dorema ammoniacum development in rangelands of Southern Khorassan. Presence data of D. ammoniacum was recorded based on field survey and GPS application. Nine environmental information layers were used to model potential habitat of the understudy species. Relationship between species presence and environmental parameters was determined using maximum entropy. Map of species distribution was achieved. Results showed that the probability of D. ammoniacum is higher in regions with the following environmental characteristics; elevation of 1017-1933 m, average temperature of 13.96 to 15.17 ºC, average precipitation of 112- 131 mm, slope of 0-14% and LST range between -4 to 10 ºC. An AUC of 92 demonstrated that MAXENT is a suitable model for prediction of D. ammoniacum distribution and potential habitat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dorema ammoniacum
  • Biological reclamation
  • Rangeland
  • Potential habitat
  • Southern Khorassan
 [1] Abrisham, E., Jafari, M. and Tavili, A. (2015). The effect of drought and zeolite application on some soil properties and vegetative characteristics of Halothamnus glaucus in arid lands. Journal of Rangeland, 9(2): 120-128.
[2] Aghajanlou, F., Ghorbani, A., Zare Chahouki, M.A. ,Mostafazadeh, R. and Hashemi Majed, K. (2018). Ecological Survey of the Presence and Absence of Ferula ovina (Boiss.) Boiss. and Ferula persica Willd. in North-Western Rangelands of Iran (Case Study: Zanjan Province). Journal of Rangeland Science, 8(4): 352-362.
[3] Alberghina, O. (1978). The wild Almond, Amygdalus webii, of south west Sicily, Tecnicaagricola, 30(6), 385-393.
[4] Ayalew, L and Yamagishi, H. (2005). The application of GIS-based logistic regression for landslide susceptibility mapping in the Kakuda-Yahiko Mountains, Central Japan. Geomorphology 65, 15–31.
[5] Bazrmanesh, A., Tarkesh Esfahani, M. and Bashari, H. (2018). The effect of climate change on climatic ecologic niche of Bromus tomentellus Boiss using in Maxent model in Esfahan province. Journal of Range and Watershed Management, 71(4): 857-867.
[6] Bokaie, M., Kheirkhah Zarkesh, M., Daneshkar Arasteh, P. and Hosseini, A. (2016). Assessment of Urban Heat Island based on the relationship betweenland surface temperature and Land Use/ Land Cover in Tehran. Sustainable Cities and Society. 23, 94–104
[7] Dashtakian, K. and Dehghani, M.A. (2007). Investigation of land surface temperature in relation to vegetation and urban development using RS and GIS in desert areas, case study, Ashkezar-Yazd. Journal of Pajuhesh & Sazandegi, 77: 160-179.
[8]  Elith, J., Graham, C.H., Anderson, R.P., Dudik, M., Ferrie, S., Guisan A., Hijmans R.J., Huettmann, F., Leathwick, J.R., Lehmann, A.L.J., Lohmann, L.G., Loiselle, B.A., Manion, G., Moritz, C., Nakamura, M., Nakazawa, Y., Overton, J.M., Peterson, T.A., Phillips, S.J.,  Richardson, K., Scachetti –Pereira, R., Schapire, R.E., Soberon, J., Williams, S., Wisz, M.S. and Zimmermann, N.E. (2006). Novel methods improve prediction of species distributions from occurrence data. Ecography, 29 (2): 129 –151.
[9] Esfanjani, J., Ghorbani, A., Moameri, M., Zare Chahouki, M.A., Esmaili, A. and Mirzaei Mossivand, A. (2020). Prediction of distribution of Prangos uloptera using two modeling techniques in Southern rangelands of Ardabil province, Iran. Journal of Rangeland Science, 10(.2): 137-148.
[10] Fathizad, H., Tazeh, M., Kalantari, S. and Shojaei, S. (2017). The investigation of spatiotemporal variations of land surface temperature based on land use changes using NDVI in southwest of Iran. Journal of African Earth Sciences. 134: 249-25
[11] Ferreira, S. L. and Duarte, D.H.S. (2019). Exploring the relationship between urban form, land surface temperature and vegetation indices in a subtropical megacity. Urban Climate, 27:105-123.
[12] Guisan, A., Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution: offering more than simple habitat models. Ecology Letter, 8: 993-1009.
[13] Hidalgo, P.J., Marin, J.M., Quijada, J., Moreira, J.M. (2008). A spatial distribution model of cork oak (Quercus suber) in southwestern Spain: A suitable tool for reforestation. Forest Ecology and Management, 255: 25–34.
[14] Hirzel, A.H. and A. Guisan ., (2002). Which is the optimal sampling strategy for habitat suitability modelling. Ecological Modelling, 157 (2 –3): 331 –341.
[15] Jalili, A. and Jamzad, Z., (1999). Red data book of Iran, frist ed, Research Institute of Forests and Rangelands, Ministry of Jahad-e Sazandegi, Iran, pp 657-669.
[16] Kass, A. (1990). Drought risk monitoring for Sudan using NDVI, Master Degree, University College London, 47 pp.
[17] Kayet, N., Pathak, K., Chakrabarty, A. and Sahoo, S. (2016). Urban heat island explored by corelationship between land surface temperature vs multiple vegetation indices. Spatial Information Research. 24(5), 515-529
[18] Khalasi Ahvazi, L., Zare Chahouki, M.A. and Hosseini, S.Z. (2016). Habitat distribution modeling of Artemisia aucheri and Artemisia sieberi based on MAXENT and ENFA methods. Journal of Research of Renewable Natural Resources, 19(1):57-73.
[19] Kianipoor, A. (2003). Understanding the ecological capability areas. Final report research project sheets Aran. Research Institute of forests and rangelands. 79P
[20] Mehraban, M. (2018). Evaluation of gully erosion sensitivity based on machine learning method (case study: Shorlough region). 2018. MSc thesis, Ferdowsi University, Mashad.
[22] Muro, J., Strauch, A., Heinemann, S., Steinbach, S., Thonfeld, F., Waske, B. and Diekkrüger, B. (2018). Land surface temperature trends as indicator of land use changes in wetlands. Int J Appl Earth Obs Geoinformation. 70, 62-71.
[23] Oneill, A. L. (1994). Reflectance spectra of microphytic soil crusts in semi-arid Australia. International Journal of Remote Sensing, 15(3): 675-681.
[24] Philips, S.J. and Dudik, M. (2008). Modelling of species distribution with Maxent: New extensions and a comprehensive evalution. Ecography, 31 (2): 161-175.
[25] Phillips, S.J., Anderson, R.P. and Schapire, R.E. (2006). Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological Modelling, 190(3 –4): 231 –259.
[26] Piri Sahragard, H., Zare Chahouki, M.A. and Azarnivand, H. (2017). Maxent method application in modeling of plants habitat distribution, case study Khalajestan region of Qom province. Journal of Range and Watershed management, 69(4): 819-834.
[27] Southern Khorassan rangelands landscape (2021). Bureau of Natural Resources and Watershed Management, Southern Khorassan branch. 
[28] Stockwell, D. and Peters, D. (1999). The GARP modelling system: problems and solutions to automated spatial prediction. International Journal of Geographical Information Science 13(2): 143 –158.
[29] Sun Y.J., Wang J.F., Zhang R.H., Gillies R.R., Xue Y. and Bo, Y.C. (2004). Air temperature retrieved from remote sensing data based on thermodynamics. Theor. Appl. Climatol., published online.
[30] Susaki J., Pothithep S., Ooka R., Yasuoka Y., Endo T. and Kawamoto, Y. (2005). Extraction of parameters from remote sensing data for environmental indices for urban sustainability. 4th International symposium on new technologies for urban safty of mega cities in Asia, October 18-19, 2005, Singapore.
[31] Sweet, J. A. (1988). Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science, 240: 1289-1293.
[32] Tarkesh, M and Jetschke, M. (2012). Comparison of six correlative models in predictive vegetation mapping on a local scale. Journal of Environ Ecol stat, 19, 437-457.
[33] Tarnian, F., Azarnivand, H., Yazdanparast, R., Zare Chahouki, M.A., Jafari, M. and Kumar, S. (2018). The most important factors effect on distribution of Daphne mucronate and modeling its potential habitsts. Journal of Rangeland. 42(2): 179-193.
[34] Tavakoli Nekoo, H., Poormeydani, A., Adnani, S. M. and Sagheb talebi, Kh. (2011). Habitat survey of Amygdalus scoparia Spach in Qom province to achieve the main ecological factors in their emergence. Quarterly Scientific -Research of Iranian Forest and Poplar Research, 19 (4): 523-542.
[35] Tucker, C.J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation, Remote Sens. Environ., 8: 127– 150.
[36] Zare Chahouki, M.A. and Abbasi, M. (2017). Ephedara astrobilacea habitat modelling in Poshtkuh rangelands of Yazd using maximum entropy method. Journal of Plant Ecosystem Conservation, 4(9): 195-212.
[37] Zare Chahouki, M.A. and Abbasi, M. (2018). Prediction modeling of Rheum ribes L. in Chahtorsh rangeland of Yazd province using MAXENT. Journal of Natural Resources, 71(2): 371-379.
[38] Zare Chahouki, M.A., Naseri Hesar, N. and Jafari, M. (2018). Plant distribution modeling using maximum entropy method, case study: rangelands of Eshtehard industrial town. Journal of Range and Desert Research, 25(2): 298-309.
[39] Zare Chahouki, M.A. (2007). Application of logistic regression method to investigate plants presence with environmental agents in Poshtkuh rangelands in Yazd province. Journal of Pajuhesh & Sazandegi, 76(1): 136-143.
 [40] Zarrabi, M., Haghdadi, R. and Yusefi, H. (2017). Modeling suitable habitate of Pistacia vera in Sarakhs foresty area – Khorassan Razavi province using MAXENT.  Ecohydrology, 4(3): 817-824.