نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22059/jrwm.2021.329507.1611

چکیده

ارزش‌گذاری کارکردها و خدمات غیربازاری محیطزیست ازجمله گردشگری به دلایل زیادی از جمله شناخت منافع زیست-محیطی و اکولوژیکی توسط انسان‌ها، ارائه مسائل محیطی کشور به برنامه ریزان، تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی مانند تولید ناخالص ملی و جلوگیری از تخریب و بهره‌برداری بی‌رویه منابع طبیعی مهم است.
هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی کارکرد گردشگری مراتع 4 روستای کشانک، درکش، چخماقلو و ذوعلیا از توابع شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. ابزار تحقیق پرسشنامه دوگانه-دوبعدی است و برای بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد شد. داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل 133 پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان از مجموع چهار منطقۀ مذکور جمع آوری شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و روش نمونه‌گیری مورد استفاده، نمونه‌گیری تصادفی در دسترس است. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل مؤثر بر میزان ارزش گردشگری منطقه، متغیرهای وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، مبلغ پیشنهادی و جذابیت مرتع در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار می باشند و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از مراتع مناطق مورد مطالعه هستند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودی برای هر بازدیدکننده برای استفاده از مراتع منطقه 5880 تومان به‌دست آمد و ارزش تفرجی هر هکتار مراتع منطقه نیز 49556 تومان در سال تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of Rangeland Tourism Function (Study Area: North Khorasan Province, Maneh and Samolghan Counties)

نویسندگان [English]

  • Leila Avazpour 1
  • Mehdi Ghorbani 2
  • Hossein Azarnivand 2
  • Hamed Rafiee 3

1 Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Department of Agriculture Economic, University of Tehran, Karaj, Iran.

چکیده [English]

Evaluate non-market functions and services of the environment, including tourism for many reasons, including the recognition and understanding of environmental and ecological benefits by humans, presenting the country's environmental issues to decision makers and planners, adjusting and modifying the set of national calculations such as GDP It is important to nationalize and prevent the indiscriminate destruction and exploitation of natural resources.
The purpose of this study is to estimate the economic value of rangeland tourism function of 4 villages of Maneh and Samolghan counties of North Khorasan province, using conditional valuation method. the logit model was estimated using the maximum likelihood method. The required data were collected by completing 133 questionnaires and face-to-face interviews with visitors from all four areas. The sample size was obtained using Cochran's formula and the sampling method used is random sampling. Based on the results of the model used to determine the factors affecting the value of tourism in the region, the variables of marital status, employment status, proposed amount and rangeland attractiveness are significant at 5% probability level and effective factors in the WTP rate of visitors to use rangelands Are studied. the average WTP as input price for each visitor to use the rangelands of the region was 5880 Tomans and the recreational value of each hectare of rangelands in the region was 49556 Tomans per year. the rangelands of the studied villages have significant tourism value, which can help plannersand executives in planning, protection and sustainable use of rangelands in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic valuation
  • logit model
  • willingness to pay
  • tourism
  • Maneh and Samolghan
Ahlström, A., Raupach, M. R., Schurgers, G., Smith, B., Arneth, A., Jung, M., Reichstein, M., Canadell, J. G., Friedlingstein, P, & Jain A. K. (2015). The dominant role of semi-arid ecosystems in the trend and variability of the land CO2 sink. Science, 348(6237), 895–899.
Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P, & van den Belt, M. (1997). The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature, (387), 253–260
Daily, G.C, & Matson, P.A. (2008). Ecosystem services: from theory to implementation. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A, (105), 9455–9456.
Engel, D. D., Evans, M. A., Low, B. S, & Schaeffer, Jeff. (2017). Understanding ecosystem services adoption by natural resource managers and research ecologists, Journal of Great Lakes Research,7 March,43(3), 169-179.
Forester, B. (1989). Valuing outdoor recreational activity: a methodological survey, Journal of Leisure Research, 21(2), 185-197
Ghorbani. M, & Radmehr, R. (2019). Applied microeconomics, limited dependent variables, Mashhad University of Ferdowsi Publication (in Persian).
Gombakomba, G. (2008). Economic valuation of communal rangelands in the Eastern Cape province of South Africa, M.Sc. Thesis, University of Fort Hare, 152 pp.
Hensher, D, & Johnson, L. (1981). Applied Discrete-choice Modelling. New York: Halsted.
Herrick, J.E., Sala, O.E, & Karl, J.W. (2013). Land degradation and climate change: A sin of omission? Frontiers in Ecology and the Environment, 11: 283–283.
Keyvan Behjou, F., Zandi Esfahan, E. & Mahboub, B. (2016). Effects of ecotourism activities on soil changes in the Talesh rangeland ecosystems. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23 (2):356-334 (in Persian).
Khodaverdi Zadeh, M,. Kavusi Kolashemi, M., shahbazi, H, & Malekian, A. (2011). Estimation of Ecotourism Value Using Conditional Valuation Method Case Study: Saholan Cave, Mahabad, Journal of Geography and Development, (33), 203-216 (in Persian).
Lee, C, & Han, S. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method. Tourism Management, 23:531-540.
Reid, W.V., Mooney, H.A., Cropper, A., Capistrano, D., Carpenter, S.R., Chopra, K., ... & Zurek, M.B. (2005). Ecosystems and human well-being-Synthesis: A report of the Millennium Ecosystem Assessment. Island Press.
Maddala, G.S. (1991). Introduction to Econometrics. 2nd Edition. Macmillan. New York.USA.
Maes, J., Egoh, B., Willemen, L., Liquete, C., Vihervaara, P., Schägner, J.P., Grizetti, B., Drakou, E.G., La Notte, A. & Zulian, G. (2012). Mapping ecosystem services for policy support and decision making in the European Union. Ecosyst. Serv. 2012, 1, 31–39.
Mahmudi, M., Kalantari, Kh., Eftekhari, R, & Khodaverdi Zadeh, M. (2013). Estimating the willingness of tourists to pay for farm tourism services in the Caspian littoral provinces, Journal of Tourism Planning and Development, 6(2), 11-29 (in Persian).
Malinga, R., Gordon, L.J., Jewitt, G. & Lindborg, R. (2015). Mapping ecosystem services across scales and continents—A review. Ecosyst. Serv. 2015, 13, 57–63.
Mesdaghi, M. (2003). Rangeland in Iran, Astan Ghods Razavi Publication, Mashhad (in Persian).
Mosavi, S.A. (2011). Apt management of lands by designing a planning support system based on economic values of ecosystem functions (Case study: Mid-Taleghan sub-basin). PhD thesis of Tehran University (in Persian).
Niccolucci, V., Coscieme, L., & Marchettini, N. (2021). Benefit transfer and the economic value of Biocapacity: Introducing the ecosystem service Yield factor. Ecosystem Services48, 101256.
North Khorasan Province Planning Program. (2015). North Khorasan Management and Planning Organization, Deputy of Program and Budget Coordination, 644 p (in Persian).
Nunnally, J. (1978). Psychometric Methods. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.
Perrings, C., Naeem, S, F, S., Ahrestani, D, E., Bunker, P., Burkill, G., Canziani, T., Elmqvist, J, A., Fuhrman, F, M., Jaksic, Z., Kawabata, A., Kinzig, G, M., Mace, H., Mooney, A, H., Prieur-Richard, J., Tschirhart, M. & Weisser, W. (2011). Ecosystem services, targets, and indicators for the conservation and sustainable use of biodiversity. Frontiers in Ecology and the Environment, 9: 512–520.
Rastegar, Sh. (2013). Estimation and Comparison of Economic Value of Forage Production Functions and Soil Conservation of Vegetation of Rangelands. PhD Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 158 p (in Persian).
Reyers, B., Polasky, S., Tallis, H., Mooney, H.A. & Larigauderie, A. (2012). Finding Common Ground for Biodiversity and Ecosystem Services. BioScience 2012, 62, 503–507.
Sadeghi, M. & Behju, F. (2017). Economic evaluation of rangeland from the place of production of livestock products in Kojanagh region of Meshginshahr city, Iranian Journal of Rangelan and Desert Research, 24(2), 259-267 (in Persian).
Tallis, H. & Polasky, S. (2011). Assessing multiple ecosystem services: An integrated tool for the real world. Natural capital. Theory and practice of mapping ecosystem services, 34–52. Oxford: Oxford University Press.
Vaezian, H., ghanbari, M, & Tavili, A. (2010). Evalution proceeds from the production of Glue forage and pasture Khazangah region in Maku city, Journal of range and watershed Management Iraninan Journal of Nutural resence, 63(2), 183-195 (in Persian).
Whister, D. (1999). An Introductory Guide to SHAZAM. www.Shazam. Ecom. Ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
Wunder, S. (2013). When payments for environmental services will work for conservation. Conserv. Lett, 6, 23, 237.
Yeganeh, H., Rafiee, H., Saleh, I. & Bazgir, A. (2015). Estimating the Recreational Value of Taham Watershed Rangelands in Zanjan by Using a Contingent Valuation Method. Agricultural Economics, 9(4):151-175 (in Persian).
Yeganeh, H., Yari, R., Nouri Sanayi, S, & Yusefi, A. (2017). Estimation of Ecotourism Value Using Conditional Valuation Method Case Study: Saholan Cave, Mahabad, Journal of Geography and Development, 11(1), 57-72 (in Persian).
Yeganeh, M., shariati, M, R, & Sepehri, A. (2018). Estimation of Economic value of Rangeland Tourism in Abar Shahroud Watershed, Iranian Journal of Rangelan and Desert Research, 25 (3), 527-543 (in Persian).