بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی، سحر [1] دانش آموختۀ دکتری علوم آبخیزداری، دانشکدۀ منابع و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • بیات، امید [1] گروه خاک‌شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بیات، پرویز [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
 • بیات، مینا [1] پژوهشگر مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهران
 • بیات، مینا [1] کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • بیات، مینا [1] کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بیات، مینا [1] کارشناس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • بارانی، حسین [1] دانشیار دانشکدة مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بارانی، حسین [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بارانی، حسین [1] دانشیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • بارانی، حسین [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار گروه مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • بارانی، حسین [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • بایزیدی، خالد [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • باستانی، سوسن [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران.
 • باشماغی، مینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتع‌داری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 • باغستانی میبدی، ناصر [1] دانشیار پژوهشی ، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • بانج‌شفیعی، شهرام [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات بیابان، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • بحرینی، فاطمه [1] دانشجوی دکترای دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان، ایران
 • بخشنده مهر، لیلا [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد بیابان‏زدایی دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بیدار لرد، محمود [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، رشت، گیلان، ایران.
 • بداق جمالی، جواد [1] دانشیار دانشکدة محیط‌زیست کرج، البرز، ایران.
 • بذرافشان، ام البنین [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان
 • بذرافشان، ام البنین [1] استادیار،گروه کشاورزی، دانشگاه هرمزگان
 • بذرافشان، ام البنین [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران.
 • بذرافشان، ام البنین [2] استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس.
 • بذرافشان، ام البنین [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس.
 • بذرافشان، جواد [1] استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • بذرافشان، جواد [1] ا؛ استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تهران
 • بذرافشان، جواد [1] دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • بذرافشان، جواد [1] دانشیار گروه آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • بذرافشان، جواد [1] دانشیار، گروه کشاورزی و آبیاری، دانشگاه تهران
 • بذرمنش، آزاده [1] کارشناس ارشد مهندسی مرتعداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • براتی، حسن [1] کارشناس ارشد مرتع‏ داری دانشگاه تهران
 • براتی، حسن [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • براتی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • براتی قهفرخی، سوسن [1] دانشجوی دکتری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • برجی، مسلم [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • برجی حسن‌گاویار، مسلم [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • برخوری، سعید [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان. ایران
 • برخورداری، جلال [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد، ایران.
 • بردی شیخ، واحد [1] دانشیار دانشکدة مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • برزگر، فاطمه [1] عضو هیئت‌علمی دانشکدة کشاورزی دانشگاه پیام نور، ایران
 • برزگری بنادکوکی، فاطمه [1] عضو هیئت علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه پیام نور
 • برقی، حمید [1] دانشیار دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • برهانی، مسعود [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ایران
 • برهانی، مسعود [1] استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • بروغنی، مهدی [1] استادیار مرکز پژوهشی علوم جغرافیا و مطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.
 • بروغنی، مهدی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • برومند، ناصر [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ایران.
 • بزرگ حداد، امید [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشکده
 • بزرگمهر، علی [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، ایران.
 • بسالت پور، علی اصغر [1] محقق مؤسسۀ مدیریت منابع، برلین، آلمان.
 • بستان، یدالله [1] کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
 • بشری، حسین [2] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • بشری، حسین [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • بشری، حسین [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بشری، حسین [1] عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • بشیری، مهدی [1] استادیار دانشگاه تربت‌حیدریه، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ایران.
 • بشیری، مهدی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران
 • بشیرگنبد، محمد [1] دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • بصیری، مهدی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • بی نیاز، مهدی [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • بنی حبیب، محمد ابراهیم [1] دانشیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • بهتری، بهزاد [1] دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • بهرامی، زینب [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
 • بهرامی، نگار [1] انشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
 • بهره مند، عبدالرضا [1] دانشیار، گروه آبخیزداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه علوم‌کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، گرگان
 • بهره مند، عبدالرضا [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • بی همتا، محمدرضا [1] استاد دانشکدۀ زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • بهمنی، امید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 • بهمنی، امید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار.

پ

ت

ث

ج

 • جانی زاده، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • جبالبارزی، بهاره [1] دانشجوی دکترای مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • جعفری، احمد [1] استادیار سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی خوزستان، ایران
 • جعفری، اعظم [1] استادیار دانشکدۀ مهندسی کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • جعفری، رضا [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • جعفری، عیسی [1] دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.
 • جعفری، علی [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد پژوهش بخش تحقیقات مرتع موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور-سازمان تحقیقات، آموش و ترویج کشاورزی-ایران.
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • جعفری، علی اشرف [1] استاد مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، رئیس بانک ژن کشور
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار مؤسسة تحقیقات جنگ لها و مراتع کشور
 • جعفری، محمد [2]
 • جعفری، محمد [3] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدۀ منابع‌طبیعی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • جعفری، محمد [5] استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] : استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • جعفری، محمد [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری، محمد [3] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی،‌ دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] هیات علمی
 • جعفری، محمد [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • جعفری، محمد [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • جعفریان، زینب [1] استادیار استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • جعفریان، زینب [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • جعفریان، زینب [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • جعفریان، وحید [1] دانشجوی دکترای بیابان‌زدایی، دانشگاه سمنان، ایران
 • جعفریان، وحید [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • جعفریان جلودار، زینب [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • جعفربیگلو، منصور [1] استادیار دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • جعفری شلمزاری، مسعود [1] دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری فوتمی، عیسی [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ‌طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • جلالی، سعیده [1] دانش آموخته ژئومورفولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.
 • جلالی، غلامعلی [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • جلالیان، احمد [1]
 • جلیلی، عادل [1] استاد، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشورر
 • جلیلی، عادل [1] استاد مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • جلیلیان، حجت‌ا... [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران
 • جمالی، حمید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.
 • جمالی، علی اکبر [1] دانشیار گروه GIS، RS و آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، ایران.
 • جمزاد، زیبا [1] استاد مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • جنیدی، حامد [1] استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران.
 • جنیدی، حامد [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • جنیدی، حامد [1] دانشجوی دکتری مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جنیدی جعفری، حامد [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • جنگجو، محمد [1] ؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • جنگجو، محمد [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جنگجو، محمد [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جنگجو، محمد [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.
 • جنگجو، محمد [1] دانشیار دانشکدة منابع‌ طبیعی و محیط‌ زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهانتاب، اسفندیار [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه فسا، فارس، ایران.
 • جهانشاهی، افشین [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جهانشاهی، افشین [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • جهدی، رقیه [1] استادیار علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.
 • جوادی، سیداکبر [1] استادیار گروه مرتعداری، واحد علوم و تحقیقات، داتشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
 • جوادی، سید اکبر [1] استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جوادی، سید اکبر [1] استادیار گروه مرتع داری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.
 • جوادی، سید اکبر [1] دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتعداری ، تهران؛ ایران
 • جوادی، سید اکبر [1] : استادیار گروه مرتع‌داری‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • جوادی، شیما [1] دانشجوی دکتری،‌ دانشکدة منابع‌طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
 • جوادی شریف، پگاه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک
 • جواهری، نصرا... [1]
 • جوری، محمدحسن [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • جوری، محمدحسن [1] دانشیار، گروه منابع‌طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
 • جوری، محمد حسن [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه منابع طبیعی، نور، ایران
 • جوریز، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ‏ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار، گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، ایران.
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • جورغلامی، مقداد [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکترای جنگلداری
 • جولایی، رامتین [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چ

 • چپی، کامران [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • چپی، کامران [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • چپی، کامران [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • چراغیان، عالم [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان، ایران.
 • چوبین، بهرام [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • چوبین، بهرام [1] دانشگاه تهران-کارشناسی ارشد

ح

خ

د

ذ

 • ذاکری، امید [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
 • ذاکری، عماد [1] دانشجوی دکتری مرتع‌داری دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
 • ذبیحی، محسن [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 • ذرتی پور، امین [1] استادیار، گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • ذرتی پور، امین [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • ذرتی پور، امین [1] استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.
 • ذوالفقاری، علی اصغر [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک، دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان، ایران.
 • ذوالفقاری، علی اصغر [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • ذوالفقاری، فرهاد [1] استادیار، مجتمع آموزش عالی سراوان، سراوان، ایران.

ر

 • ریاحی، اکبر [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان فارس، ایران
 • راحلی، حسین [1] دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • راحمی کاریزکی، علی [1] استادیار گروه زراعت. دانشگاه گنبد کاووس
 • ریاستی، مهدی [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر.
 • راسخی، ساره [1] دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • راسخی، ساره [1] دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتعداری ، تهران؛ ایران.
 • راسخی، ساره [1] دانش‌آموختۀ دکتری مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
 • ریاضی‌فر، پرویز [1] کارشناس‌ارشد و معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ایران
 • رایگانی، بهزاد [1] استادیار دانشکدة علوم محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه محیط زیست
 • رایگانی، بهزاد [1] استادیار دانشکده علوم محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه محیط زیست
 • رایگانی، بهزاد [1] استادیار دانشکدۀ محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج.
 • رامک، پروین [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.
 • راهی، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه مازندران
 • ربانی نسب، حجت ا.. [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، ایران.
 • ربیعی، مینا [1]
 • رجبی، محمد رسول [1] کارشناسی ارشد آبخیزداری ادارۀ کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان مازندارن- نوشهر
 • رحیمی، جابر [1] دانش آموختۀ دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، ایران.
 • رحیمی، حسین [1] دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی روستایی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران
 • رحیمی، محمد [1] دانشیار گروه بیابان‌زدایی دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • رحیمی، محمد [1] استادیار دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • رحمانی، شهربانو [1] کارشناس ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
 • رحمانی، شهربانو [1] کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
 • رحیمیان، محمدحسن [1] کارشناس سنجش از دور و GIS، مرکز ملی تحقیقات شوری
 • رحیمی بالکانلو، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان‌زدایی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحیمی پردنجانی، ایرج [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀه منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.
 • رحمتی، امید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • رحمتی، امید [1] دانش‌آموختۀ دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه لرستان
 • رحیم زاده، فاطمه [1] عضو هیئت‌علمی پژوهشکده هواشناسی، تهران، ایران.
 • رخشا، سلیمان [1] کارشناس‌ارشد محیط‌زیست، ایران
 • رزمجویی، دامون [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء(ص) بهبهان
 • ریزوندی، وحید [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد جنگلداری
 • رستگار، شفق [1] دانش‌آموختة دکتری مرتعداری، دانشکدة مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رستگار، شفق [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رستمی، مریم [1] هیات علمی
 • رستم پور، مسلم [1]
 • رستم تبار، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • رستمی خلج، محمد [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • رستمی زاد، قباد [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • رستمی زاد، قباد [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • رستمی‌زاد، قباد [1] دانشجوی دکتری علوم آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران
 • رستمی زاده، قباد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد آبخیزداری، دانشگاه تهران، ایران
 • رستمی کیا، یونس [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل-سازمان تحقیقات، آموش و ترویج کشاورزی
 • رسولی، بهروز [1] استادیار دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.
 • رسولی، علی اکبر [1] استاد گروه اقلیم‌شناسی دانشگاه تبریز، ایران
 • رسول زاده، علی [1] دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، ایران.
 • رشتوند، سعید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، ایران.
 • رشیدی، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، ایران
 • رشوند، سعید [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • رضایی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص) بهبهان.
 • رضایی، خلیل [1] دانشگاه خوارزمی تهران
 • رضایی، خلیل [1] دانشگاه خوارزمی
 • رضادوست، حسن [1] استادیار، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران
 • رضازاده جودی، علی [1] کارشناسی ارشد عمران-آب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
 • رضایی مقدم، محمدحسین [1] استاد دانشکدۀ برنامهریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران
 • رضائی، عبدالمطلب [1] استادیار دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی دانشگاه تهران
 • رضوی زاده، سمانه [1] دانشجوی دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رفیعی، حامد [1] استادیار دانشکده اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران.
 • رفیعی، فهیمه [1] کارشناس‌ارشد زیست‌شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رفیعی ساردویی، الهام [1] استادیار دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه جیرفت
 • رفیع شریف آباد، جواد [1] دانش‌آموختۀ دکتری بیابان‌زدایی، دانشکدۀ ‌کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، ایران.
 • رنجبر فردویی، ابوالفضل [1] دانشیار گروه مدیریت بیابان، دانشکده منابع‌طبیعی و علوم‌زمین، دانشگاه کاشان،کاشان، ایران.
 • رویان، ملوک [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد رشته مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • روحانی، حامد [1] استادیار دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • روحانی، حامد [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران.
 • روحانی، حامد [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران.
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ایران.
 • روحی پور، حسن [1] دانشیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران.
 • روستا، محمد جواد [1] عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
 • روستا، محمد جواد [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.
 • رئوفی راد، ولی الله [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مرتعداری دانشگاه شهرکرد
 • رئوفی راد، ولی اله [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • رئوفی راد، ولی اله [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مرتعداری، دانشگاه شهرکرد، ایران

ز

س

ش

 • شادفر، صمد [1] دانشیار، پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • شاکری، امین [1] دانش‌آموختة کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • شاکریان، نوشین [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • شاکری بروجنی، نیما [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • شاه‌آبادی، طیبه [1] کارشناس ارشد بیابان‏زدایی، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • شاه بندری، راضیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه تهران، ایران.
 • شاهدی، کاکا [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهرخی، حدیث [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی خوزستان
 • شاهمرادی، امرعلی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور- سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی-ایران
 • شاهنظری، علی [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شجاعی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، ایران.
 • شجاعی اسعدیه، زهرا [1] استادیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه شهرکرد
 • شجاعی اسعدیه، زهرا [1] استادیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران.
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحد بردی [1] دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری، دانشکدة مرتع و آبخیزداری،‌ شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیدای کرکج، اساعیل [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران.
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] فارغ التحصیل دکترای علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.
 • شیدای کرکج، اسماعیل [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • شیدایی کرکج، اسماعیل [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیرانی، کورش [1] دانشجوی دکتری ژئومرفولوژی دانشگاه اصفهان، ایران
 • شیرانی، کورش [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران.‏
 • شیرانی، کورش [1] مرکز تحقیقات اصفهان
 • شیرزادی، عطااله [1] دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.
 • شرزه ای، غلامعلی [1] عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
 • شریفی، جابر [1] عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل ایران.
 • شریفی، جابر [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل-سازمان تحقیقات، آموش و ترویج کشاورزی.
 • شریفی، جابر [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل-سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی-ایران
 • شریفی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشگاه یزد، ایران.
 • شریفی، فرود [1]
 • شریفی، فرود [1] عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ایران
 • شریفی، فرود [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری ، ایران
 • شریفی، فرود [1] دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی
 • شریفی یزدی، محمد [1] مربی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
 • شرفیه، حیدر [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سمنان، ایران
 • شیرمردی، حمزه علی [1] کارشناس ارشد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری
 • شیروی، بیتا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
 • شعاعی، ضیاالدین [1] دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، ایران
 • شعبانی عمران، تورج [1] کارشناس مسئول دفتر امور بیابان، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 • شفیعی، اردشیر [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد
 • شفیعی، اردشیر [1] عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
 • شفیعی، بهمن [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکدۀ علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • شفیعی، حامد [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، ایران
 • شفیعی، فاطمه [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • شفیعی، میثم [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد بروجرد
 • شفیع‌زاده نصرآبادی، مرجان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شکوهی، الهام السادات [1] دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • شکوهیان، علی اکبر [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • شهبازی، خسرو [1] استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران.
 • شهبازی، خسرو [1] عضو هیئت علمی مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور.
 • شهبازی، رضا [1] دکتری مهندسی منابع‌طبیعی (گرایش بیابان‌زدایی)، مرکز پژوهش‌های کاربردی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
 • شهبازی، علی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • شهبازی، علی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشگاه تهران
 • شهبازی، علی [1] دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران
 • شهریاری، علیرضا [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • شهریاری، علیرضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل، ایران

ص

 • صابری، مرتضی [1] استادیار، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران.
 • صابری، مرتضی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران.
 • صابری اناری، مریم [1] مربی دانشکاه فنی و حرافه ای، یزد
 • صیادی، صدف [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، دانشکدۀ علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1]
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 • صادقی، سید حمید رضا [1] استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمید رضا [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمید رضا [1] استاد گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی پور، احمد [1] استادیار دانشکدة کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • صادقی پور، احمد [1] استادیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
 • صادقی راد، افشین [1] دانشجوی دکتری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران
 • صادقزاده پوده، راحله [1] کارشناس ارشد مدیریت و کنترل بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد.
 • صادقی سنگدهی، سید علی [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.
 • صادقی شاهرخت، طاهره [1] کارشناس ارشد مرتع‌داری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • صادقی طبس، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • صادقی مزیدی، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع‌طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس.
 • صادقی نیا، مجید [1] استادیار گروه علوم مرتع، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
 • صالحی، مهدی [1] استادیار گروه ریاضی و آمار، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.
 • صالحی، مهدیه [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران
 • صالحی، مهدیه [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
 • صالح پورجم، امین [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صالح پورجم، امین [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • صالح پور جم، امین [1] استادیار پژوهشکدۀ حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • صالحی ویسی، محمد [1] استادیار دانشکدۀ علوم، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان.
 • صباغ زاده، سحر [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه یزد، ایران.
 • صبوحی، راضیه [1] دکترای علوم مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.
 • صحابی، حسین [1] مربی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی
 • صفایی، مهرداد [1] مربی، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران.
 • صفاییان، نصرت اله [1] استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • صفی‌یاری، راضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
 • صفاریها، مریم [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • صفری، عطا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • صفری، هانیه [1] دانشجوی دکترا، دانشکده علوم کشاورزی ارگانیک، دانشگاه کاسل، آلمان.
 • صمدی، میثم [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صمدی، میثم [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • صمدی خانقاه، سحر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
 • صمدی خانقاه، سحر [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی مرتع گروه منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 • صمدی قشلاق، محمود [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • صمیمی، مریم [1]
 • صوفی، مجید [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ایران
 • صوفی، مجید [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

ض

ط

ظ

 • ظریف‌معظم، ملیحه سادات [1] کارشناس‌ارشد آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • ظفریان، الهه [1] کارشناسی ارشد مرتع‎داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد.
 • ظهیری، جواد [1] استادیار سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی خوزستان، ایران

ع

غ

 • غایب، مینا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشدمرتع‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • غیاثی، سید سعید [1] دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • غیاثی، سید سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • غضنفرپور، نیره [1] دکتری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • غفاری، گلاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • غفاری، گلاله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
 • غلامی، حمید [1] استادیار دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران
 • غلامی، حمید [1] گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.
 • غلامی، عباس [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، عضو هیات علمی دانشگاه شمال آمل
 • غلامی، عیسی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • غلامی، مهوش [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی ساری

ف

ق

ک

 • کابلی، سید حسن [1] استادیار دانشکدة کویرشناسی دانشگاه سمنان
 • کابلی، سید حسن [1] استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • کابلی، سیّد حسن [1] دانش آموخته دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • کارگر، منصوره [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • کارگر، منصوره [1] دکتری علوم مرتع، ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز.
 • کاشی زنوزی، لیلا [1] کارشناس ارشد پژوهشی بخش تحقیقات بیابان، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • کاظمی، روح انگیز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان، ایران.
 • کاظمی، محسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کاظم زاده، مجید [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • کاظمی گرجی، فائزه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کاکائی لفدانی، الهام [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران
 • کیانی، فرشاد [1] استادیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کیانی راد، علی [1] استادیار، مؤسسه پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ایران.
 • کیانی راد، علی [1] استادیار، مؤسسۀ ‌پژوهش‌های ‌برنامه‌ریزی، اقتصاد‌کشاورزی
 • کیانی راد، علی [1] عضو هیئت علمی مؤسسۀ ‌پژوهش‌های ‌برنامه‌ریزی، اقتصاد‌کشاورزی و توسعه روستایی، ایران.
 • کیانی سلمی، الهام [1] دانش‌آموخته کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
 • کاویان، عطا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کاویان، عطاالله [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران
 • کاویان، عطااله [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاوسی داودی، سیده مائده [1] گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
 • کاوه، فریدون [1] استاد گروه آبیاری دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات ، ایران
 • کبیر، آتنا [1]
 • کرمی، آزاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
 • کرمی، پرویز [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.
 • کرمی، محمود [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کریمی، اعظم [1] کارشناس ارشد مرتعداری.
 • کریمی، ایوب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه ملایر
 • کریمی، حاجی [1] دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه ایلام
 • کریمی، حاجی [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.
 • کریمی، زینب [1] دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
 • کریمی، قادر [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسة تحقیقات جنگل‏ها و مراتع کشور
 • کریمی، قادر [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، ایران.
 • کریمی، قادر [1] عضو هیئت‌علمی مؤسسة تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • کریمی، کامران [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.
 • کریمی، کبری [1] دانشجوی دکترای توسعه کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران.
 • کریمیان، علی اکبر [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد، ایران.
 • کریمیان، علی اکبر [1] دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد.
 • کریمیان، وحید [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.
 • کریمیان، وحید [1] دانش آموختۀ دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران.
 • کریمیان، وحید [1] دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان، ایران.
 • کریمیان اقبال، مصطفی [1] دانشیار خاکشناسی/ دانشگاه تربیت مدرس
 • کرمی دهکردی، اسماعیل [1] دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی، دانشگاه زنجان، ایران.
 • کریم زاده، حمیدرضا [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کریم زاده، حمیدرضا [1] استادیار مرتع و ابخیزداری/ دانشکده مهندسی منابع طبیعی/ دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کریم‌زاده، ، حمیدرضا [1]
 • کشاورز، عالیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران.
 • کشاورزی، علی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران.
 • کشاورزی، علی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کشاورزی، علی [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • کشتکار، امیر رضا [1] استادیار، گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
 • کشتکار، امیر رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان دانشگاه تهران
 • کفاش، حسین [1] دانشیار دانشگاه پیام نور و عضو قطب علمی توسعۀ پایدار محیط جغرافیایی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کلباسی2، محمود [1]
 • کمالی، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة مرتع‌داری، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • کمالی، پریا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری داشنکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس استان مازندران، شهرستان نور
 • کمالی، پریا [1] دانشجوی دکتری مرتع‌داری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کمالی، نادیا [1] دانشجوی دکتری مرتع‌داری، دانشگاه تهران
 • کمالی، نادیا [1] دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران.
 • کمالی، نادیا [1] استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • کمکی، چوقی بایرام [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کمکی، چوقی بایرام [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران
 • کهزادیان، مهرداد [1] کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
 • کهندل، اصغر [1] استادیار جهاد دانشگاهی واحد تهران، ایران
 • کیوان بهجو، فرشاد [1] دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • کوچک‌زاده، صلاح [1]
 • کوه بنانی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • کوهپیما، اصغر [1] باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • کوه پیما، اصغر [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرج، ایران.
 • کوئنیگر، پاول [1] استادیار مؤسسة علوم زمین و منابع طبیعی (BGR) ژئوسنتروم هانوفر، آلمان

گ

 • گرجی، منوچهر [1] دانشیار علوم خاک دانشگاه تهران
 • گلشن، محمد [1] دانشجوی دکترای آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • گلکاریان، علی [1] استادیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی
 • گلکاریان، علی [2] استادیار دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلکاریان، علی [1] استادیار دانشکدۀ منابع‌طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گلکاریان، علی [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • گلکاریان، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • گودرزی، غلامرضا [1] استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
 • گویلی، ابراهیم [1] فار‌غ‌التحصیل دورة کارشناسی ارشد مرتع‌داری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • گویلی، ابراهیم [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
 • گویلی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • گیوئی اشرف، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی

ل

 • لانگ، میشل [1] دپارتمان هیدرولوژی و هیدرولیک، مرکز ملی تحقیقات علوم محیطی، لیون، فرانسه
 • لشکری صنمی، ناطق [1] دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.
 • لشگرارا، فرهاد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • لک، راضیه [1] هیات علمی پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

م