مدیر مسئول


سید ولی حسینی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم و مهندسی شیلات و آبزیان

 • hosseinisvut.ac.ir

سردبیر


علی سلاجقه استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم و مهندسی آبخیز

 • salajeghut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسن احمدی استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی

 • -
 • ahmadiut.ac.ir
 • 02632223044

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا زهتابیان استاد ، دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا اختصاصی دکتری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

 • mr_ekhtesasiyazduni.ac.ir
 • +98 351 8210312

اعضای هیات تحریریه


محمد علی زارع چاهوکی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

 • -
 • mazareut.ac.ir
 • 02632249313

اعضای هیات تحریریه


سعید سلطانی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 • -
 • ssoltanicc.iut.ac.ir
 • +983133911029

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی حشمتی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • heshmatigau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی نجفی نژاد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 • -
 • najafinejadgau.ac.ir