اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسین آذرنیوند

علوم و مهندسی مرتع دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

hazaratut.ac.ir

سردبیر

علی سلاجقه

علوم و مهندسی آبخیز استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

salajeghatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن احمدی

استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی

-
ahmadiatut.ac.ir
02632223044

غلامرضا زهتابیان

استاد ، دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

utcan.ut.ac.ir/member/zehtabian.aspx
ghzehtabatut.ac.ir
02632223044

محمدرضا اختصاصی

دکتری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

mr_ekhtesasiatyazduni.ac.ir
+98 351 8210312

محمد علی زارع چاهوکی

استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

-
mazareatut.ac.ir
02632249313

سعید سلطانی

استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

-
ssoltaniatcc.iut.ac.ir
+983133911029

علی نجفی نژاد

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-
najafinejadatgau.ac.ir