اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید ولی حسینی

علوم و مهندسی شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~hosseinisv
hosseinisvut.ac.ir

سردبیر

علی سلاجقه

علوم و مهندسی آبخیز استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~salajegh
salajeghut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن احمدی

آبخیزداری استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

ahmadiut.ac.ir
02632223044

غلامرضا زهتابیان

مهندسی کشاورزی (رابطه آب و خاک و گیاه) استاد ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~ghzehtab
ghzehtabut.ac.ir
02632223044

محمدرضا اختصاصی

آبخیزداری استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/ekhtesasi
mr_ekhtesasiyazduni.ac.ir
351-8210312

محمد علی زارع چاهوکی

مرتعداری استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~mazare
mazareut.ac.ir
02632249313

سعید سلطانی

آبخیزداری استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

ssoltani.iut.ac.ir/fa
ssoltanicc.iut.ac.ir
+983133911029

عطااله ابراهیمی

مرتعداری دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

sku.ac.ir/~atebrahimi
ataollah.ebrahimisku.ac.ir

علی نجفی نژاد

آبخیزداری دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

frw.gau.ac.ir/page?pageid=480
najafinejadgau.ac.ir

جمشید قربانی

مرتعداری دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/J.Ghorbani/
j.ghorbanisanru.ac.ir
011-33882984