نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

مدیر مسئول


مهدی قربانی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

حکمرانی و تاب اوری نظام های اجتماعی- اکولوژیک

سردبیر


علی سلاجقه استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم و مهندسی آبخیز

اعضای هیات تحریریه


حسن احمدی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

آبخیزداری

  • ahmadiut.ac.ir
  • 02632223044

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا زهتابیان استاد ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی کشاورزی (رابطه آب و خاک و گیاه)

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا اختصاصی استاد، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


محمد علی زارع چاهوکی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مرتعداری

اعضای هیات تحریریه


سعید سلطانی استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


عطااله ابراهیمی دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

مرتعداری

اعضای هیات تحریریه


علی نجفی نژاد دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


جمشید قربانی دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مرتعداری