اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید ولی حسینی

علوم و مهندسی شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

hosseinisvut.ac.ir

سردبیر

علی سلاجقه

علوم و مهندسی آبخیز استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

salajeghut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسن احمدی

استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده منابع طبیعی

-
ahmadiut.ac.ir
02632223044

غلامرضا زهتابیان

استاد ، دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

utcan.ut.ac.ir/member/zehtabian.aspx
ghzehtabut.ac.ir
02632223044

محمدرضا اختصاصی

دکتری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد

mr_ekhtesasiyazduni.ac.ir
+98 351 8210312

محمد علی زارع چاهوکی

استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

-
mazareut.ac.ir
02632249313

سعید سلطانی

استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

-
ssoltanicc.iut.ac.ir
+983133911029

غلامعلی حشمتی

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

heshmatigau.ac.ir

علی نجفی نژاد

دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-
najafinejadgau.ac.ir