نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
محدودیت دریافت مقالات نویسندگان به صورت سالانه
ضمن تشکر از نویسندگان محترم مقالات اساتید، محققین و دانشجویان محترم به استحضار می رساند پیرو ساماندهی و ارتقا کیفیت مقالات نویسندگان و دریافت مقالات از نویسندگان مختلف در نشریه مرتع و آبخیزداری بدینوسیله اعلام می گردد به صورت سالانه هر نویسنده محترم در سال تنها 3 مقاله می تواند به نشریه مرتع و آبخیزداری ارسال نماید و نشریه این مقالات را در فرایند داوری قرار خواهد داد. تعداد بیشتر از 3 مقاله برای هر نویسنده  در دستور کار قرار نخواهد گرفت. بدیهی است که در هر مقاله ترتیب اسم نویسنده اهمیت ندارد و در هر جای مقاله قرار گیرد مشمول این مصوبه خواهد شد. لذا ...

مطالعه بیشتر

هزینه چاپ مقاله در نشریه مرتع و آبخیزداری
    به اطلاع می‌رساند مبلغ چهار میلیون ریال (چهارصدهزار تومان) بابت هزینة داوری و ویرایش مقالات توسط نشریه از نویسندگان دریافت می شود. بدیهی است عدم پرداخت موجب تعویق چاپ مقاله مورد نظر به شمارگان بعدی خواهد شد.  نویسندگان محترم ضروری است در مرحله اول پس از پذیرش مقدماتی مقاله، مبلغ دو میلیون ریال جهت ارسال مقاله به داوران و در مرحله دوم، پس از تأیید نهایی و پذیرش مقاله، مبلغ دو میلیون ریال را به  شماره شبای 560100004001070503014262 با شناسه پرداخت  322070581140107000000007150202 بانک تجارت شعبه فارابی کرج بنام معاون علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران واریز ...

مطالعه بیشتر

راهنمای نگارش جدید نشریه
نویسندگان محترم  دستورالعمل نگارش تدوین مقالات نشریه مرتع و آبخیزداری بر اساس آخرین تغییرات در قسمت راهنمای نویسندگان قابل دسترسی است. ضروری است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود را بر اساس این راهنما تنظیم نمایند.

مطالعه بیشتر