نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

براساس تصمیم هیئت تحریریه نشریه مرتع و آبخیزداری، هر ساله 3 نفر از داوران محترم که بیشترین امتیاز را دریافت کرده باشند، معرفی و از تلاش ها و همکاری مستمر این عزیزان قدردانی خواهد شد. انتخاب داوران برتر بر اساس الف) تعداد مقالات داوری شده در یک سال، ب) کیفیت داوری و ج) سرعت داوری/رعایت زمان بندی می باشد. 

 

امتیازات زیر جهت تقدیر از داوران برگزیده اعطا می گردد:

1- تقدیم تقدیرنامه از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2- چاپ یک مقاله خارج از نوبت

3- معاف از پرداخت هزینه ی دو مقاله که داور منتخب به عنوان نویسنده مسئول و یا نویسنده اول باشد.

 

باعث افتخار است که اعلام نماییم، داوران زیر به عنوان داور برگزیده نشریه مرتع و آبخیزداری (دانشگاه تهران) در سال 1400 انتخاب شده­ اند. بدینوسیله از عنایت وافر این عزیزان در خصوص داوری مقالات و همکاری با نشریه مرتع و آبخیزداری، تقدیر و تشکر می نماییم.

 

دکتر آرش ملکیان

(دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دکتر محمدعلی زارع چاهوکی

(استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دکتر محمدجواد نعمت الهی

(دکتری بیابان زدایی و رییس سازمان مردم نهاد "ایران زیبا")