نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
رابطه ویژگی‌های رشد گیاه زرد تاغ و خصوصیات خاک در رویشگاه‌های دست‌کاشت منطقه چوپانان نایین

حمید محمدی؛ ، حمیدرضا کریم‌زاده؛ جمال الدین خواجه الدین

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 125-137

چکیده
  با مطالعه روابط بین خاک و گیاه می‌توان به ویژگی هر یک دست یافت و از آنها برای مدیریت بهینه و منطبق بر اصول اکولوژیک استفاده نمود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خصوصیات خاک بر رشد گیاه زرد تاغ (Haloxylon persicum) و شناسایی عوامل خاکی محدود کننده رشد این گیاه می‌باشد. مطالعه به شیوه نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام شد و 3 ایستگاه مطالعاتی ...  بیشتر