نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
رژیم غذایی گوسفند دالاق در مراتع قشلاقی شرق استان گلستان (مطالعه موردی: مراتع گمیشان)

غلامعلی حشمتی؛ دیانا عسکری زاده؛ محمد رحیم فروزه

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 237-249

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35575

چکیده
  به منظور تعیین رژیم غذایی گوسفند دالاق، مراتع قشلاقی دشت گمیشان انتخاب شد. نخست محدودۀ چرای دام مشخص شد. سپس، وضعیت مرتع و ترکیب گیاهی، به روش ارزش مرتع، و گرایش، به روش ترازوی گرایش، تعیین شد. زمان برداشت در دو دورة چرایی ـ هفتة اول آبان 1389 و هفتة آخر فروردین 1390 ـ در دو بازة چرای روزانه (صبح ساعت 7- 11 و عصر ساعت 13- 17)، به مدت پنج روز متوالی، ...  بیشتر