نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارائه مدل مفهومی .H.E.V، برای ارزیابی ریسک بهمن‌های برفی (منطقه موردمطالعه: حوزه آبخیز شمشک)

علی رجایی؛ بهارک معتمدوزیری؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن احمدی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 747-769

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.315196.1554

چکیده
  در این تحقیق 18 متغیر مؤثر بر وقوع بهمن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این متغیرها مربوط به شرایط: ژئومورفولوژیکی و توپوگرافی، اقلیمی، برف و همچنین برخی فعالیت‌های مرتبط با عوامل انسانی است. در این تحقیق با استفاده از مدل ریسک وارنز (H.E.V.) و استفاده از متغیرهای مؤثر بر وقوع بهمن نقشه ریسک بهمن تهیه و تحلیل شد. با استفاده از سه مدل A.H.P، Garp ...  بیشتر