نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی آماری تغییرات رژیم هیدرولوژیک رودخانه‌ها‌ی بخش غربی حوزة آبخیز دریاچه ارومیه

مهدی تیموری؛ علی فتح‌زاده

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 315-328

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30020

چکیده
  برای بهره‌گیری از داده‌های جریان رودخانه در مدل سازی‌های هیدرولوژیک باید داده‌های مناسب، طولانی مدت و دارای شرایط ویژه مانند داده‌های فاقد روند، بدون جهش، تصادفی و نیز تعیین بهترین تابع توزیع در اختیار داشت. در این پژوهش به بررسی شرایط فوق در داده‌های متوسط سالانه جریان 10 ایستگاه هیدرومتری در استان آذربایجان غربی در بازه زمانی ...  بیشتر