نویسنده = محمد رضا اختصاصی
تعداد مقالات: 4
1. پهنه‌بندی و مقایسۀ ویژگی‌های مؤثر بر کیفیت چاه‌های آب آشامیدنی در محدودۀ شهر یزد با کاربرد زمین‌آمار

دوره 71، شماره 1، بهار 1397، صفحه 223-240

فرزانه فتوحی فیروزآباد؛ محمد رضا اختصاصی؛ محمد سفید؛ علی مروتی شریف آبادی


2. مقایسۀ نقشه‌های موجود زمین‌شناسی با نقشۀ حاصل از مطالعات دورسنجی (مطالعۀ موردی: حوزۀ ورتوان قزوین)

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1005-1013

جمال مصفایی؛ محمدرضا اختصاصی؛ امین صالح پورجم


3. بررسی تأثیر مالچ سیمانی بر تثبیت ماسه های روان

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 739-750

محمد رضا اختصاصی؛ فاطمه سادات حضیرئی


4. تغییرات مورفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرایندهای حاکم (مطالعة موردی: رودخانة فیروزه- شاهجوب)

دوره 66، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-58

محبوبه حاجی بیگلو؛ محمدتقی دستورانی؛ عباسعلی قزل سوفلو؛ محمد رضا اختصاصی