نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی کاربرد GIS در محاسبه رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک ،استان گلستان)

نادر نورا؛ آتنا کبیر

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 153-166

چکیده
  در این مقاله کاربرد GIS برای تعیین مشخصه ها و ترکیب های آنها درمدل فیزیکی هیدرولوژیکی بارندگی-رواناب تشریح شده است. در یک حوزه آبخیز ناهمگنی خاک و پوشش گیاهی را می‌توان با توزیع نفوذپذیری و ظرفیت ذخیره رطوبتی خاک که با هم پوشانی نقشه‌های خاک و ویژگی های کاربری زمین بدست آید مشخص نمود. این توزیع به منظور ملاحظه توزیع غیر خطی اشباع حقیقی ...  بیشتر