نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته‏ای از گیاهان زیراشکوب در برابر چرای دام

طاهره صادقی شاهرخت؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی

دوره 67، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 73-82

https://doi.org/10.22059/jrwm.2014.50829

چکیده
  بوته‏های مرتعی ممکن است گونه‏های گیاهی زیر‏اشکوب خود را در برابر چرای دام محافظت کنند، که به این پدیده تسهیل مکانیکی گویند. اثر تسهیل بوته‏ها ممکن است تحت تأثیر شدت بهره‌برداری از مرتع قرار گیرد. در یک عملیات میدانی، تسهیل مکانیکی بوته‏ها در سه منطقة چرای شدید، چرای متوسط، و قرق در مراتع خشک کاخک گناباد، در بهار و تابستان ...  بیشتر