نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مطالعة تغییرات تولید و مصرف علوفة گونةBoiss. Bromus tomentellus در مراتع کردان البرز

قادر کریمی؛ حسن یگانه؛ معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری؛ هادی افرا

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 359-370

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54935

چکیده
  به ‏منظور بررسی خصوصیات تولیدی و مقدار مصرف علوفۀ گیاه Bromus tomentellus Boiss. در مراحل مختلف فنولوژی توسط دام، این مطالعه به‏ مدت چهار سال در مراتع کردان البرز انجام شد. بدین منظور، با شروع فصل چرا و ورود دام به مرتع، مقدار علوفة باقی‌ماندة گونه از چرای دام تا زمان خروج دام از مرتع با فواصل یک‌ماهه برداشت شد و از تفاضل آن از تولید در داخل ...  بیشتر

بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از کشت canescens Atriplex در منطقة حسین‏آباد حپشلو

معصومه عباسی خالکی؛ محمد جعفری؛ علی طویلی؛ مهدی معمری

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 549-558

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53473

چکیده
  در این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات خاک‌شناختی منطقة حسین‏آباد حپشلو در اثر کشت آتریپلکس، پس از بازدید عرصة مورد مطالعه، دو سایت نزدیک به هم هر یک به مساحت یک هکتار انتخاب شد، که در یک سایت بوته‏کاری با گونة آتریپلکس کانسنس انجام شده بود، و سایت مجاور، که شاهد درنظر گرفته شد، فاقد بوته بود. با روش تصادفی- سیستماتیک و با استقرار ...  بیشتر

کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی در مراتع استپی «چنگوله» استان ایلام

حسین ارزانی؛ مهدی معمری؛ جواد معتمدی؛ ﻣﺎﺷﺎاﷲ محمد پور

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30017

چکیده
  آگاهی و اطلاع از کافی بودن علوفة مراتع برای رفع نیازهای پروتئینی و انرژی مورد نیاز روزانة دام چراکننده در طول فصل چرا یکی از مهم‌ترین عوامل در تعادل دام و مرتع می‌باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر کیفیت علوفة گونه‌های مهم مراتع استپی «چنگوله» ایلام مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از 4 گونة مرتعی شامل؛ Hammada salicornia، Salsola lanchnantha، Convolvulus ...  بیشتر