نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی و ارزیابی مدل SWMM به منظور شبیه‏ سازی رواناب شهری (مطالعة موری: شهرک امام علی(ع) شهر مشهد)

شهرام خلیقی؛ محمد رستمی خلج؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 487-498

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56133

چکیده
  از مشخصه‏های مناطق شهری سطوح نفوذناپذیر وسیع و وجود آبراهه‏های ساختة دست بشر است. افزایش شهر‏نشینی در دهه‏های اخیر و رشد سریع شهرها به سمت حوضه‏های آبخیز بالادست، فرایند‏های بارش- رواناب را در حوضه‏های شهری به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل، برای نشان‌دادن این فرایندها، در طراحی‏های مناسب یا ارزیابی سیستم‏های ...  بیشتر