نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه کارایی روش‏های نروفازی، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‏های آماری در تخمین رسوب معلق رودخانه‌ها(مطالعه موردی: بالادست حوضه طالقان)

امین ذرتی پور

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61734

چکیده
  برآورد دقیق میزان رسوب معلق رودخانه‌ها از مسائلی مهم در طراحی مخازن، آلودگی دریاچه‌ها، طراحی کانال‏ها و لایروبی آنها بعد از سیلاب‏ها، تعیین خسارت‏های ناشی از رسوبگذاری و تعیین تأثیرات مدیریت آبخیز است. روش‏های متعددی به‌منظور برآورد بار معلق رودخانه‌ها وجود دارد. یکی از این روش‏ها، که در حل مسائل مختلف هیدرولوژی رسوب ...  بیشتر