نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر مواد مادری و گونه‌های گیاهی بر توزیع پروفیلی عناصر تغذیه‌ای در خاک‌های مرتعی کوهستانی کوهرنگ

پویا هوشیار؛ حسین خادمی؛ شمس الله ایوبی؛ مهدی نوروزی

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1089-1102

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.230018.1107

چکیده
  مادۀ مادری و پوشش گیاهی دو عامل مهم و تأثیرگذار در تشکیل خاک به­حساب می­آیند. نوع عناصر موجود در خاک و مقدار فراهمی آن­ها برای گیاه به­شدت به مادۀ مادری خاک وابسته است از طرفی نوع و تراکم پوشش گیاهی با تغییر در مقدار مادۀ آلی و مکانیسم چرخۀ عناصر، فراهمی آنرا در اکوسیستم­های مرتعی تحت­ تأثیر قرار می­دهد. این مطالعه در ارتباط ...  بیشتر

تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی

دوره 66، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 191-206

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.35572

چکیده
  با وجود شرایط زمین‌شناختی و اقلیمی مناسب جهت تشکیل و تکوین مخروطه‌افکنه‌ها و اهمیت این لندفرم در تأمین منابع آب و خاک در مناطق خشک، دربارة این لندفرم مطالعات محدودی در ایران انجام شده است. هدف از این پژوهش شناسایی، نقشه‌برداری، و بررسی نحوة تکوین سطوح ژئومورفیک بر یک مخروطه‌افکنه در شرق اصفهان و مطالعة تشکیل و تکامل خاک‌ها ...  بیشتر