نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عالیه کشاورز؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61969

چکیده
  در این تحقیق اثر استرس شوری روی تغییرات روزنه برگ‌های H. coronariumوH. criniferumبا استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. طرح به‌صورت آزمایش فاکتوریل شامل (تیمارهای گونه‌های گیاهی و سطح شوری صفر، 100، 200، 250 و 300 میلی‏مولار کلرید سدیم) بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار کشت گردید. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی در ماسه‌های ...  بیشتر

سیلوی ترکیبی از هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)، کهور (Prosopis juliflora) و یونجه برای تأمین علوفه دام در مناطق خشک

بهرام امیری؛ ناهید تکین؛ حسین قره داغی؛ بهروز رسولی

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 339-352

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61687

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق معرفی منبع علوفه‏ای جدید و با ارزش از طریق ترکیب و سیلو کردن سه گونه‏ی یونجه، هالکنموم (Halocnemum strobilaceum)) و میوه کهور (Prosopis juliflor) و ارزیابی آن با استفاده از روش تجزیه تقریبی، روش تولید گاز و دام زنده می‏باشد. برای انجام این آزمایش ابتدا مقدار مناسبی از گونه‌های موردنظر جمع‌آوری گردید. سپس به‌وسیله چاپر به ابعاد ...  بیشتر