نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و ترکیبات شیمیایی Ferula hausskenechtii

حسین آذرنیوند؛ صدیق محمدی؛ صادق حسین نیایی؛ پویان دهقان

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 837-849

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.201316.975

چکیده
  یکی از مناسب‌ترین روش‌ها به­منظور جلوگیری از فرسایش خاک و یا کاهش آن، حفظ و احیای پوشش گیاهی است. بنابراین آشنایی و آگاهی از ویژگی‌های پوشش گیاهی، از جمله ویژگی‌های اکولوژیکی به عنوان اولین و مهم‌ترین ابزار بیولوژیکی به­منظور حفاظت خاک ضروری است. کُما (Ferula hausskenechtii) گیاهی از تیرۀ چتریان است که در مناطق کوهستانی استان کردستان ...  بیشتر