نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ترکیب شیمیایی و شناسایی منشأ ذرات معلق (PM10) با استفاده از روش فاکتور غنی سازی (مطالعۀ موردی: شهر کرمانشاه)

زینب نظری؛ نعمت الله خراسانی؛ سادات فیض نیا؛ محمود کرمی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1105-1116

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.222317.1078

چکیده
  یکی از پدیده­های جوی مناطق خشک و نیمه­خشک و مناطق هم­جوار با این گونه نواحی، پدیدۀ گرد و خاک و تولید ذرات معلق (PM10) است که مخاطرات زیست­محیطی زیادی به همراه دارد. هدف این مطالعه، تعیین ترکیب شیمیایی و شناسایی منشأ عناصر در ذرات­معلق در اتمسفر شهر کرمانشاه می­باشد. برای شناسایی منشأ طبیعی و انسانی این عناصر در ذرات ­معلق ...  بیشتر