نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثرات کاربرد زئولیت بر مراحل اولیه رشد گونه‌های مرتعی Cymbopogon Olivieri ، Medicago sativa و Medicago scutellata

سمیه دهداری؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ فاطمه شجاعی؛ روح انگیز کاظمی

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 333-344

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.226863.1101

چکیده
  به منظور ارزیابی تأثیر زئولیت در رشد گیاهان در شرایط کم آبی، در این تحقیق پس از آماده سازی خاک گونه­های Cymbopogon olivieri ،Medicago sativa، Medicago scutellata در سه سطح زئولیت (2 گرم و 4 گرم و صفر در کیلوگرم خاک گلدان) با 15 تکرار در نظر گرفته شد. پس از اطمینان از جوانه­زنی بذرها، تنش 7 روزۀ آبیاری بر روی آن­ها اعمال گردید. نتایج نشان داد که با اعمال تنش اول ...  بیشتر