نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ نقشه‌های موجود زمین‌شناسی با نقشۀ حاصل از مطالعات دورسنجی (مطالعۀ موردی: حوزۀ ورتوان قزوین)

جمال مصفایی؛ محمدرضا اختصاصی؛ امین صالح پورجم

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1005-1013

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.40616.644

چکیده
  شناخت واحدهای زمین­شناسی، یکی از مطالعات پایه و اساسی در بسیاری از علوم مختلف از جمله منابع طبیعی قلمداد می­شود. در حال حاضر در مطالعات تفصیلی اجرایی و حتی تحقیقاتی منابع طبیعی، استفاده از نقشه­های تولید شده توسط سازمان زمین­شناسی، اساس مطالعات زمین­شناسی را تشکیل می­دهد. از طرفی طی سال­های اخیر، تکنولوژی سنجش از دور ...  بیشتر