نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی و بررسی کارآیی سیستم چگالش بخار آب در خاک‌های تقویت شده با مواد آلی

فرود شریفی؛ سمانه اروندی؛ علی شاهنظری

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 667-680

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.247285.1196

چکیده
  با توجه به کمبود آب و خشک بودن بسیاری از عرصه­ها، توسعۀ فناوری­های جدید تأمین نیاز آبی گیاه در مرحلۀ استقرار یا پس از آن حائز اهمیت است. چگالش بخار در خاک روشی نوین و در حال توسعه است که با استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر، دارای قابلیت در احیاء اراضی است. در این روش با استفاده از انرژی حاصل از تابش خورشید، تأمین آب و رطوبت، از بخار ...  بیشتر