نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
شناسایی کانون‌های تولید گرد و غبار به کمک داده‌های دورسنجی: یک رویکرد جامع

بهزاد رایگانی؛ سوسن براتی قهفرخی؛ احمد خوش نوا

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 83-105

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.251015.1223

چکیده
  هدف از این مطالعه توسعۀ روشی جامع به منظور شناسایی کانون­های تولید گرد و غبار و بررسی روند تغییرات آن­ها طی یک دورۀ زمانی مشخص به کمک داده­های دورسنجی است. بدین منظور از داده­های ماهواره­ای سنجنده OLI لندست 8 در طول سال­های 2013 تا 2015 جهت تهیۀ نقشه­های پتانسیل باد فرسایی از منظر پوشش گیاهی، رطوبت و پوشش زمین استفاده شده است. ...  بیشتر