نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری دولت در کاهش اثرات بحران آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک(ناحیة بجستان در خراسان رضوی)

حسین کفاش؛ مصطفی طالشی؛ حسین رحیمی

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.254435.1241

چکیده
  سیاست­گذاری و سرمایه­گذاری­های دولت دردهۀ اخیر با هدف پایداری نظام سکونتگاههای روستایی، نه فقط به نتایج مطلوب دست نیافته بلکه شاهدروستاهایی با تاب آوری ناچیز دربرابر بحران های زیست محیطی، بویژه بحران آب هستیم. این گفتار تلاش دارد، سیاستگذاری وسرمایه گذاری های دولت در ناحیه پژوهش را در دوره10ساله(96 -1386) با بهره گیری ازدوروش تحلیل ...  بیشتر