نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی در حوزه آبریز رودخانه قره چای شهرستان ساوه: کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی

امیر علم بیگی؛ محسن ملک لی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1013-1027

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.264125.1291

چکیده
  پدیدۀ خشکسالی طی دهۀ گذشته در ایران همواره رو به افزایش بوده است. این در حالی است که مدیریت خشکسالی به عنوان رویکردی کاربردی می‌تواند به تخفیف اثرات این پدیده کمک کند. در امر مدیریت خشکسالی، نهادها و کارآفرینی نهادی می‌توانند نقشی اساسی در مناطق دچار خشکسالی ایفا نموده و به عنوان راه حلی مناسب جهت افزایش تاب آوری نسبت به خشکسالی باشند. ...  بیشتر