نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

آزاده بذرمنش؛ مصطفی ترکش؛ حسین بشری؛ سعید پورمنافی

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 857-867

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.265319.1297

چکیده
  در این مطالعه به منظور مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه‌ی علف پشمکی Bromus tomentellus Boiss و بررسی اثر تغییر اقلیم بر رویشگاه این گونه‌ در استان اصفهان از مدل‌ حداکثر آنتروپی(MAXENT) استفاده گردید. داده‌های رخداد گونه به وسیله روش طبقه‌بندی تصادفی با استفاده از بازدید‌های میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل 60 مکان مرتعی به عنوان نقاط آموزشی ...  بیشتر