نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر نوع بستر کشت و هورمون محرک بر خصوصیات جوانه‌زنی گونۀ Salvadora persica

مرتضی صابری؛ سهیلا نوری؛ فهیمه رشیدی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 816-831

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.296712.1456

چکیده
   جوانه‌زنی از مهم­ترین مراحل رشد گیاهان است که ممکن است در محیط‌های طبیعی تحت تأثیر تنش‌های مختلفی قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثرات نوع بستر کاشت و سطوح مختلف جیبرلیک و ایندول بوتریک اسید بر خصوصیات جوانه­زنی بذر گونۀ Salvadora persica در سال ۱۳۹۸، با دو فاکتور بستر کشت در چهار نوع (1- پیت ماس ،2- کوکوپیت، 3- پیت ماس %50+ ماسه %50 و 4- ...  بیشتر