نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ویژگی‌های کیفی خاک متأثر از لکه‌های گیاهی با فرم‌های رویشی مختلف در منطقۀ میان‌جنگل فسا

اسفندیار جهانتاب؛ مریم زاهدی فر؛ محسن فرزین

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 741-752

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.302307.1505

چکیده
  مطالعۀ ویژگی­های مهم خاک و پوشش گیاهی می­تواند پتانسیل بالقوۀ مرتع را نشان دهد و تعیین وضعیت آن را میسر می­سازد. از طرفی تأثیر گونه­های گیاهی مختلف بر ویژگی­های سطح خاک از جمله فرسایش، رسوب، رواناب، نفوذپذیری و سایر عوامل، متفاوت است. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی ویژگی­های ساختاری و عملکرد فرم­های رویشی مختلف ...  بیشتر