نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل شبکۀ دست اندرکاران سازمانی در راستای ارتقاء تاب‌آوری در مواجه با تغییر اقلیم (مورد مطالعه: حوزۀ آبخیز قزل‌اوزن)

محمد چیذری؛ سیده سمیه بطحائی؛ حسن صدیقی؛ امیر علم بیگی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 725-740

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.297966.1469

چکیده
  پدیدۀ تغییر اقلیم یکی از چالش­های مهم زیست­محیطی قرن بیست­و­یکم به شمار می­رود. بیشترین تأثیرات این پدیده شامل حال صنایع و بنگاه­هایی مانند کشاورزی و شیلات می­گردد که به منابع طبیعی وابسته می­باشند. تاب­آوری رویکردی کاربردی در جهت ایجاد سازگاری با این پدیده و ایجاد توسعۀ پایدار به شمار می­آید. از آنجایی که شبکه­ها ...  بیشتر