نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونة گیاهی Agropyron intermedium با روش آنتروپی حداکثر (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

محبوبه عباسی؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حسین باقری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 363-376

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.305516.1515

چکیده
  اهداف اصلی این پژوهش تهیه نقشه پیش‌بینی رویشگاه بالقوه گونه Agropyron intermedium، با استفاده از مدل Maxent، یافتن عوامل مهم تأثیرگذار در استقرار و توزیع این گونه و گرایش ترجیحی گونة مورد نظر نسبت به عوامل محیطی بوده است. برای این منظور، اطلاعات وضعیت سایت شامل توپوگرافی، آب و هوا، زمین شناسی و خاک، تصاویر ماهواره‌ای، مدل ارتفاع دیجیتال(DEM) ، ...  بیشتر