نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل تأثیرگذار بر وقوع حریق در مراتع نازلوچای ارومیه با استفاده از تکنیک DEMATEL

مهشید سوری؛ پیام نجفی؛ جواد معتمدی؛ سعیده ناطقی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 786-801

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.296573.1455

چکیده
  پژوهش حاضر به‌‌منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر وقوع آتش‌سوزی‌‌ها در مراتع کوهستانی نازلوچای، به‌‌عنوان یکی از حوزه‌‌های آبخیز منتهی به دریاچۀ ارومیه، انجام شد. برای شناسایی و تعیین عوامل مؤثر، از تکنیک ارزیابی تصمیم‌‌گیری استفاده شد. در این ارتباط، درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع، نوع (ریختار) پوشش گیاهی، تراکم گونه‌‌های غالب، ...  بیشتر