نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت روستائیان استان قم در اجرای پروژۀ ترسیب کربن

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ ماتیوس بوشکر

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 843-863

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.303920.1510

چکیده
  پروژۀ ترسیب کربن از جمله اقدامات مهم بین‌المللی مدیریت منابع طبیعی و کاهش تغییرات اقلیم در دو دهۀ اخیر است که به دنبال مشارکت جوامع روستایی در همۀ مراحل پروژه در جهت دستیابی به اهداف محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی بوده است. از آنجایی که عوامل متعددی می­توانند بر مشارکت ذی‌نفعان در فعالیت‌های پروژۀ ترسیب کربن مؤثر باشند، ...  بیشتر