نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه های منابع آب در دوره های زمانی گوناگون و به تفکیک کاربری های مهم حوضه آبریززاینده رود

نسار نصیری؛ کیوان اصغری؛ علی اصغر بسالت پور

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 867-888

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.322868.1586

چکیده
  در این پژوهش، تغییرات مکانی و زمانی مؤلفه‌های منابع آبی، شامل منابع آب آبی و آب سبز در چهار نوع کاربری اراضی مهم در حوزه آبریز زاینده رود، و با بهره‌گیری از مدل هیدرولوژیکی نیمه توزیعی SWAT (Soil and Water Assessment Tool) و کامل ترین مجموعه داده توسعه داده شده برای این حوضه، در بازه زمانی 20 ساله (شامل چهار بازه 5 ساله) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه ...  بیشتر