نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی اجرا شده در استان خراسان رضوی

فاطمه محمدآبادی؛ مهدی کلاهی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 821-835

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.325142.1594

چکیده
  مشارکت اجتماعی عاملی مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی است. این مشارکت در بخش منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در دستیابی به مدیریت پایدار ایفا می‌کند و رویکردی مهم در تحقق اهداف و رسیدن به موفقیت در طرح‌های منابع طبیعی است. درهمین راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی اجرا شده، ...  بیشتر