نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش‌‌بینی گستره کنونی و آینده گونه Bromus tomentellus در رویشگاه‌‌های مرتعی البرز جنوبی، استان قزوین

جواد معتمدی؛ مرتضی خداقلی

دوره 75، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 319-332

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.339573.1647

چکیده
  تغییرات اقلیمی در دو دهه اخیر، یک موضوع جدی بوده و بسیاری از مطالعات، بر جنبه‌‌های مختلف آن متمرکز شده‌‌اند. در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه Bromus tomentellus، پرداخته شد. برای اینکار، از 19 متغیر زیست اقلیمی و سه متغیر‌‌ فیزیوگرافی و مدل رگرسیون لجستیک، برای تعیین کمیت تغییر اقلیم در سال 2050 و بررسی دقیق اثرات آن ...  بیشتر